Найдено 200+ «S»

SACCHAROSE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сахароза; цукроза

SAFE CONCENTRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

безпечна концентрація

SALINE SOILS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl засолені ґрунти

SALINITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

солоність[c steelblue], -ності

SAM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сканувальна оже-мікроскопія

SAMPLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

проба; зразок[c steelblue], -зка

SAMPLE OF LIMITED SIZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

проба обмеженого розміру

SAMPLE TREATMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

підготовка проби до аналізу

SAMPLER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

пробовідбірник[c steelblue], -ка; прилад для відбирання проб

SAMPLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відбір проби; відбирання проби; пробовідбір[c steelblue], -бору

SAND BATH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

піщана баня; пісочна баня

SANDELL'S SENSITIVITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

чутливість за Сенделом

SANDWICH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сандвіч[c steelblue], -ча

SCALE EXPANSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розширення шкали

SCANNING ELECTRON MICROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

растрова електронна мікроскопія

SCATTERING ABILITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розсіювальна здатність

SCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

насичений каломельний електрод

SCHRODINGER EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння Шредінгера

SCINTILLATION DETECTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сцинтиляційний детектор

SCREEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екран[c steelblue], -на; сито

SEABORGIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сіборгій[c steelblue], -гію

SEC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердоелектролітна комірка

SELECTIVITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

селективність[c steelblue], -ності

SELECTIVITY COEFFICIENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коефіцієнт селективності

SELECTIVITY CONSTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

константа селективності

SELECTIVITY FACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фактор селективності

SELECTIVITY INDEX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

індекс селективності

SELENIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

селен[c steelblue], -ну

SEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

растрова електронна мікроскопія

SEMIPERMEABLE MEMBRANE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

напівпроникна мембрана

SENSING ELEMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

датчик[c steelblue], -ка

SENSITIVITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

чутливість[c steelblue], -вості

SENSOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сенсор; датчик[c steelblue], -ка; первинний вимірювальний перетворювач

SEPARABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

роздільний; що розділяється

SERIES OF LINES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектральні серії

SEWAGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

каналізаційні води; стічні води

SFC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

надкритична флюїдна хроматографія

SFC-FTIR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна хроматографія-інфрачервона спектрометрія з перетворенням Фур'є

SFC-GC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна хроматографія-газова хроматографія

SFC-MS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна хроматографія-мас-спектрометрія

SFE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

надкритична флюїдна екстракція

SFE-GC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна екстракція-газова хроматографія

SFE-LC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна екстракція-рідинна хроматографія

SFE-SFC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна екстракція-надкритична флюїдна хроматографія

SHAKE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

збовтувати; струшувати

SHAKER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

струшувач[c steelblue], -ча

SHALE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сланець[c steelblue], -нцю

SHE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартний водневий електрод

SHPOL'SKII SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

люмінесцентна спектрометрія, заснована на ефекті Шпольського

SIEMENS-MARTIN PROCESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мартенівський процес

SIM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

селективний моніторинг іонів

SIMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектрометрія вторинних іонів

SMDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

статичний ртутний крапельний електрод

SMITH-HIEFTJE BACKGROUND CORRECTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

корекція фону за Смітом-Хіфті

SNR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відношення сигнал/шум

SOP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартна робоча методика

SOXHLET EXTRACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екстрактор Сокслета

SPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердофазна екстракція

SPME

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердофазна мікроекстракція

SRM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартний зразок

SSMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іскрова мас-спектрометрія

STM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сканувальна тунельна мікроскопія

STP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нормальні умови

STPF

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

температурно-стабілізована піч з платформою

STUDENT'S DISTRIBUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розподіл Стьюдента

ACTINIDE SERIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сімейство актиноїдів; сімейство актинідів

ACTIVATED STATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активований стан

AIR DRIED SIZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розмір у повітряносухому стані

AIR STREAM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повітряна течія; повітряний потік

ALICYCLIC SERIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аліциклічний ряд

ALICYCLIC STEM-NUCLEUS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

головне аліциклічне кільце, валентності котрого насичені воднем

ALIZARIN RED S

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

алізариновий червоний С

ALL-LEVEL SAMPLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

проба рідини, яку взяли з різних рівнів резервуара

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Американське товариство реактивів та матеріалів

ANGLE-RESOLVED X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенівська фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням

ANODIC STRIPPING CHRONOAMPEROMETRY WITH LINEAR POTENTIAL SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анодна інверсійна хроноамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу

ANODIC STRIPPING CONTROLLED-POTENTIAL COULOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анодна інверсійна кулонометрія з контрольованим потенціалом

ANODIC STRIPPING VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анодна інверсійна вольтамперометрія

ARM STIRRER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

крильчаста мішалка

ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційна спектроскопія

ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-емісійна спектроскопія

ATOMIC FLUORESCENCE SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-флуоресцентна спектроскопія

ATOMIC STRUCTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомна структура

BAND SPECTRUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

смугастий спектр

BOTTLE SAMPLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відбір проби склянкою

BRANCHED STRUCTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розгалужена будова

BULK SAMPLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

масивна проба; об'ємна проба

CARBON SKELETON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вуглецевий скелет

CARBON STEEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вуглецева сталь

CATHODE SPACE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

катодний простір

CATHODIC SPUTTERING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

катодне розпилення

CHRONOPOTENTIOMETRY WITH LINEAR CURRENT SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хронопотенціометрія з лінійною розгорткою потенціалу

COLD VAPOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційна спектрометрія в холодних парах

COLD VAPOR ATOMIC FLUORESCENCE SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-флуоресцентна спектрометрія в холодних парах

COLD-VAPOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційна спектрометрія в холодних парах

COMMON SALT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поварена сіль; кухонна сіль

COMPLEX SALT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

комплексна сіль

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE SLOPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення нахилу регресійної залежності

CONTROL SAMPLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відбір контрольної проби

COUPLED SUPERCRITICAL-FLUID EXTRACTION-SUPERCRITICAL-FLUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна екстракція-надкритична флюїдна хроматографія

COVALENT SOLID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тверде тіло, атоми якого зв'язані ковалентними зв’язками

CROSS POLARIZATION-MAGIC ANGLE SPINNING NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектроскопія ЯМР з обертанням зразка під магічним кутом і використанням крос-поляризації

CROSS SECTION FOR IONIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поперечний перетин іонізації

CRYSTAL SYSTEMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl кристалічні системи

CRYSTALLINE STATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кристалічний стан

DANIEL STANDARD CELL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нормальний елемент Даніеля

DIFFERENTIAL PULSE STRIPPING VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

диференційна імпульсна інверсійна вольтамперометрія

DIFFUSE-REFLECTANCE INFRARED FOURIER-TRANSFORM SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

скор. DMFTІЧ-Фур'є спектроскопія дифузного відбиття

DIPPER SAMPLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відбір проби черпаком

DOUBLE-BEAM SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

двопроменева система

ELECTRON STOPPING POWER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гальмівна здатність електронів

EXTERNAL STANDARD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зовнішній стандарт

FAHRENHEIT SCALE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

шкала Фаренгейта

FAJANS AND SODDY LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

правило Содді- Фаянса

FAST ATOM BOMBARDMENT MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектрометрія з іонізацією прискореними атомами

FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полуменева атомно-абсорбційна спектроскопія

FLAME ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полуменева атомно-емісійна спектроскопія

FLAME ATOMIC FLUORESCENCE SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полуменева атомно-флуоресцентна спектроскопія

FLAME EMISSION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полуменева емісійна спектроскопія

FLAME FLUORESCENCE SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полуменева флуоресцентна спектроскопія

FUMING SULFURIC ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

димляча сірчана кислота

GIANT STRUCTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гігантська структура

GRAPHITE FURNACE ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційний аналіз з атомізацією в графітовій печі

HERMETICALLY SEALED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

герметично закритий

HEXAGONAL SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гексагональна система

HIGH-ALLOY STEEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високолегована сталь

HOMOLOGY SEQUENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гомологічна послідовність

INDUCTIVELY COUPLED PLASMA ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою

INDUCTIVELY COUPLED PLASMA COMBINED WITH MASS SPECTROMETRY DETECTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектрометрія з індуктивно- зв'язаною плазмою

INTERNAL STANDARD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

внутрішній стандарт

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Міжнародна організація з питань стандартизації

IONIC SOLID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тверде тіло, атоми якого зв'язані іонними зв'язками

ISOPYCNIC SEPARATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розділення за сталою густиною

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

система керування інформацією в лабораторії

LABORATORY INTERCOMPARISON STUDY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

міжлабораюторний експеримент

MOLECULAR STRUCTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молекулярна структура

MONOCLINIC SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

моноклинна система

MULTIPASS SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатоходова система

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Національний інститут стандартів і технологій США

NEBULIZING SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювальна система

PERIODIC SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

періодична система

QUANTITATIVE STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кількісна залежність "структура-активність"

QUANTITATIVE STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кількісна залежність "структура-властивість"

RADIOACTIVE SERIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радіоактивний ряд

RADIOCHEMICAL SEPARATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радіохімічне розділення

RAMAN SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

раманівська спектрометрія; спектрометрія комбінаційного розсіяння

RAMAN SPECTRUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектр комбінаційного розсіяння; раманівський спектр

REDOX SERIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

окислювально-відновний ряд

REDUCING SUGAR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відновлювальний цукор

RELATIVE STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносне стандартне відхилення

REPRODUCIBILITY STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення повторюваності

RESIDUAL STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

залишкова сума відхилень

ROOT MEAN SQUARE DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

середньоквадратичне відхилення

WILLIAMSON'S SYNTHESIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Вільямсона

EXTERNAL SPERMATIC FASCIA

Англо-русский медицинский словарь

наружная семенная фасция Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL SPLIT

Англо-русский медицинский словарь

наружный скол Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL SUBCONJUNCTIVAL IRIDECTOMY

Англо-русский медицинский словарь

иридэктомия по Гайе, субконъюнктивальная наружная иридэктомия Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL SURFACE

Англо-русский медицинский словарь

внешняя поверхность Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTEROCEPTIVE SENSIBILITY

Англо-русский медицинский словарь

экстероцептивная чувствительность Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTREMITY STRENGTH

Англо-русский медицинский словарь

сила конечности Англо-русский медицинский словарь.2012.

EYE SHIELDS

Англо-русский медицинский словарь

защитные очки, предохранительные очки Англо-русский медицинский словарь.2012.

EYE SOCKET

Англо-русский медицинский словарь

орбита Англо-русский медицинский словарь.2012.

EYE STRAIN

Англо-русский медицинский словарь

астенопия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FACETED BILE STONE

Англо-русский медицинский словарь

фасетированный жёлчный камень Англо-русский медицинский словарь.2012.

FASCICULAR SARCOMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. веретеноклеточная саркома Англо-русский медицинский словарь.2012.

FAT SOLUBILITY

Англо-русский медицинский словарь

растворимость в жирах Англо-русский медицинский словарь.2012.

FAT STARVATION

Англо-русский медицинский словарь

жировое голодание Англо-русский медицинский словарь.2012.

FATTY STOOLS

Англо-русский медицинский словарь

стеаторея Англо-русский медицинский словарь.2012.

FECAL STREAM

Англо-русский медицинский словарь

каловая струя Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEMALE STERILITY

Англо-русский медицинский словарь

женское бесплодие Англо-русский медицинский словарь.2012.

FERROUS SULFATE

Англо-русский медицинский словарь

сернокислое железо Англо-русский медицинский словарь.2012.

FETAL WARFARIN SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

фетальный варфариновый синдром Англо-русский медицинский словарь.2012.

FETID SWEAT

Англо-русский медицинский словарь

зловонный пот Англо-русский медицинский словарь.2012.

FILTERED SPEECH

Англо-русский медицинский словарь

фильтрованная речь Англо-русский медицинский словарь.2012.

FILTERED SPEECH AUDIOMETRY

Англо-русский медицинский словарь

аудиометрия фильтрованной речью Англо-русский медицинский словарь.2012.

FINGERS CLENCH SIGN

Англо-русский медицинский словарь

невр. симптом сжатия пальцев в кулак Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIRSTAID STATION

Англо-русский медицинский словарь

пункт первой помощи, станция скорой и неотложной медицинской помощи Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIST SIGN

Англо-русский медицинский словарь

невр. симптом кулака, симптом Леви Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIVEYEAR SURVIVAL RATE

Англо-русский медицинский словарь

пятилетняя выживаемость Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIXED SPLINT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. постоянная шина; несъемная шина (при пародонтозе) Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIXED SQUINT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фиксированное косоглазие Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIXED STRABISMUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фиксированное косоглазие Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIXING SCREW

Англо-русский медицинский словарь

затяжной винт, фиксирующий винт Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLACCID SKIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дряблая кожа Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLAKES OF SCURF

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. перхоть Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLASH STERILIZATION

Англо-русский медицинский словарь

экспресс-стерилизация Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLAT SPEECH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. невыразительный речь Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLAT SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

плоский шов Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLATTENED SKIN

Англо-русский медицинский словарь

симптом площадки (при раке груди) Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLATTENING OF SKULL

Англо-русский медицинский словарь

уплощение черепа Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLEXIBILITY AT SHOULDER

Англо-русский медицинский словарь

гибкость в плечевом суставе Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLEXIBLE PIPE SPLINT

Англо-русский медицинский словарь

гибкая трубчатая шина Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY

Англо-русский медицинский словарь

гибкая сигмоидоскопия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLEXIBLE STRUCTURE

Англо-русский медицинский словарь

гибкая структура Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLEXOR SHEATH

Англо-русский медицинский словарь

фиброзно-синовиальный канал сухожилий сгибателей пальцев Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLEXURAL SPASM

Англо-русский медицинский словарь

сгибательный спазм Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLOATING EYES SIGN

Англо-русский медицинский словарь

невр. симптом «плавающих глаз» Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLOATING SPLEEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. блуждающая селезенка * * * блуждающая селезёнка Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLOPPY VALVE SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

кард. синдром висящего клапана Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLUID SHIFT EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эффект перемещения жидкости Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLUORESCENCE ACTIVATED CELL SORTER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клеточный сортер с возбуждением флуоресценции Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLUORESCENT SCREEN

Англо-русский медицинский словарь

люминесцирующий экран, флюоресцентный [флюоресцирующий] экран Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLUORESCENT STAIN

Англо-русский медицинский словарь

флюоресцентная окраска Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLUORESCENTACTIVATED CELL SORTER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клеточный сортер с возбуждением флуоресценции Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOAM STABILITY TEST

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тест пенообразования амниотической жидкости Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOCAL SCLEROSIS

Англо-русский медицинский словарь

очаговый склероз Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOCAL SIGN

Англо-русский медицинский словарь

очаговый симптом Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOCAL SPOT

Англо-русский медицинский словарь

фокусное пятно, фокальная точка Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOLLICLE STIMULATING HORMONE

Англо-русский медицинский словарь

фоллитропин Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOLLICULITIS SEBACEAE

Англо-русский медицинский словарь

угревой фолликулит Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOOD STIMULUS

Англо-русский медицинский словарь

пищевой раздражитель Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOOT OF THE STAPES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. основание стремени Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOR WATER SUPPLIES

Англо-русский медицинский словарь

мед.нареч. водоснабжения Англо-русский медицинский словарь.2012.

FORCED EXPIRATORY SPIROGRAM

Англо-русский медицинский словарь

проба с форсированной жизненной ёмкостью лёгких Англо-русский медицинский словарь.2012.

FORCED SWIMMING TEST

Англо-русский медицинский словарь

тест принудительного плавания Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOREBODING OF AN EPILEPTIC SEIZURE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. предсувствие эпилептического припадка Англо-русский медицинский словарь.2012.

FORMATION OF STONES

Англо-русский медицинский словарь

образование камней Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOURTH HEART SOUND

Англо-русский медицинский словарь

четвёртый тон сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOURTH VENTRICLE SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

невр. синдром четвёртого желудочка Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRACTURE OF THE STYLOID PROCESS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. перелом шиловидного отростка Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRACTURE SITE

Англо-русский медицинский словарь

область перелома Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRACTURE WITH SEPARATION

Англо-русский медицинский словарь

перелом с расхождением отломков кости Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRAME SAW

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рамочная пила * * * рамочная пила Англо-русский медицинский словарь.2012.

FREE RADICAL SCAVENGER

Англо-русский медицинский словарь

хим. ловушка свободных радикалов Англо-русский медицинский словарь.2012.

FREE SEBACEOUS GLAND

Англо-русский медицинский словарь

сальная свободная железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

FREE SKIN GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

свободный кожный лоскут Англо-русский медицинский словарь.2012.

FREE SKIN GRAFTING

Англо-русский медицинский словарь

свободная кожная пластика Англо-русский медицинский словарь.2012.

FREE SOUND FIELD

Англо-русский медицинский словарь

свободное звуковое поле Англо-русский медицинский словарь.2012.

FREEFLAP SURGERY

Англо-русский медицинский словарь

пластика свободным лоскутом Англо-русский медицинский словарь.2012.

FREEWAY SPACE

Англо-русский медицинский словарь

состояние физиологического покоя челюстей Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRENULUM OF SUPERIOR MEDULLARY VELUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. уздечка верхнего мозгового паруса Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRONTAL LOBE SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

невр. синдром лобной доли, лобный синдром Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRONTAL SINUS

Англо-русский медицинский словарь

лобная пазуха Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRONTAL SINUSITIS

Англо-русский медицинский словарь

фронтит Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRONTAL SQUAMA

Англо-русский медицинский словарь

лобная чешуя Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRONTAL SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

лобный шов Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRONTOETHMOIDAL SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

лобно-решётчатый шов Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRONTOLACRIMAL SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

лобно-слёзный шов Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRONTOMAXILLARY SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

лобно-верхнечелюстной шов Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRONTONASAL SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

лобно-носовой шов Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRONTOZYGOMATIC SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

лобно-скуловой шов Англо-русский медицинский словарь.2012.

FROTHY STOOL

Англо-русский медицинский словарь

пенистый стул Англо-русский медицинский словарь.2012.

FULLTHICKNESS SKIN AUTOGRAFT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. полнослойный кожный аутотрансплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

FULLTHICKNESS SKIN GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

полнослойный кожный трансплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

FULLTHICKNESS SKIN TRANSPLANTATION

Англо-русский медицинский словарь

пересадка всей толщи кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUNCTION STUDY

Англо-русский медицинский словарь

функциональное исследование Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUNCTIONAL SCOLIOSIS

Англо-русский медицинский словарь

функциональный сколиоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUNCTIONAL SCOTOMA

Англо-русский медицинский словарь

функциональная скотома Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUNCTIONAL STERILITY

Англо-русский медицинский словарь

функциональное бесплодие Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUNCTIONAL SYSTOLIC MURMUR

Англо-русский медицинский словарь

функциональный систолический шум Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUNCTIONING STUMP

Англо-русский медицинский словарь

опорная культя Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUNDUS OF STOMACH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дно желудка * * * дно желудка Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUNGOUS SYNOVITIS

Англо-русский медицинский словарь

грибковый артрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUNICULAR SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

межпучковый шов Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUSION OF SKULL SUTURES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. заращение швов черепа Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAIN STRENGTH

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл.фраз. набираться сил Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAIT OF STORK

Англо-русский медицинский словарь

походка аиста Англо-русский медицинский словарь.2012.

GALL STONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. желчный камень Англо-русский медицинский словарь.2012.

GALVANIC SKIN REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

невр. гальванический рефлекс, кожно-гальванический рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

GALVANIC STIMULATION

Англо-русский медицинский словарь

стимуляция гальваническим током Англо-русский медицинский словарь.2012.

GALVANIC STIMULATOR

Англо-русский медицинский словарь

прибор для электростимуляции Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAMMA ALARM SYSTEM

Англо-русский медицинский словарь

сигнальная дозиметрическая установка Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAMMA CAMERA SCAN

Англо-русский медицинский словарь

сцинтиграмма Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAMMA MOTOR SYSTEM

Англо-русский медицинский словарь

гамма-система мышечной иннервации Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAMMA SOURCE

Англо-русский медицинский словарь

источник гамма-излучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAMMA SPECTROSCOPY

Англо-русский медицинский словарь

гамма-спектроскопия Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAMMA SPECTRUM

Англо-русский медицинский словарь

спектр гамма-излучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAMMARAY SOURCE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. источник гамма-излучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAMMARAY SOURCE CONTAINER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. контейнер с источником гамма-излучения * * * контейнер с источником гамма-излучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAMMARAY STERILIZATION

Англо-русский медицинский словарь

стерилизация гамма-излучением Англо-русский медицинский словарь.2012.

GANGLIONIC SALIVA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. слюна, выделяемая при непосредственном раздражении Англо-русский медицинский словарь.2012.

GANGRENOUS STOMATITIS

Англо-русский медицинский словарь

гангрена рта, гангренозный стоматит Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAP BETWEEN SECTIONS

Англо-русский медицинский словарь

интервал между томографическими срезами, томографический шаг Англо-русский медицинский словарь.2012.

GARDEN SAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. лекарственный шалфей Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAS ON THE BOTTOM OF THE STOMACH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. воздушный пузырь желудка Англо-русский медицинский словарь.2012.

GASTRIC SECRETION

Англо-русский медицинский словарь

желудочная секреция Англо-русский медицинский словарь.2012.

GASTRIC STUMP

Англо-русский медицинский словарь

культя желудка Англо-русский медицинский словарь.2012.

GASTROESOPHAGEAL SCINTIGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

эзофагогастросцинтиграфия, эзофагосцинтиграфия Англо-русский медицинский словарь.2012.

GASTROINTESTINAL SYMPTOMS

Англо-русский медицинский словарь

желудочно-кишечные симптомы Англо-русский медицинский словарь.2012.

GATED SCINTIGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

синхронизированная сцинтиграфия Англо-русский медицинский словарь.2012.

GAUZE SWAB

Англо-русский медицинский словарь

марлевый валик Англо-русский медицинский словарь.2012.

GELATINE SPONGE

Англо-русский медицинский словарь

желатиновая губка Англо-русский медицинский словарь.2012.

GENERAL ADAPTATION SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

невр. адаптационный общий синдром, общий адаптационный синдром Англо-русский медицинский словарь.2012.

GENERALIZED SYMPTOMS

Англо-русский медицинский словарь

общие симптомы Англо-русский медицинский словарь.2012.

GENETIC SURGERY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. генная хирургия Англо-русский медицинский словарь.2012.

GENETIC SYSTEM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. генетическая система Англо-русский медицинский словарь.2012.

GENETICALLY SIGNIFICANT DOSE

Англо-русский медицинский словарь

генетически значимая доза Англо-русский медицинский словарь.2012.

GENITOFEMORAL NERVE SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

синдром бедренно-полового нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

GERMINAL SPOT

Англо-русский медицинский словарь

зародышевое пятно Англо-русский медицинский словарь.2012.

GESTATION SAC

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. плодные оболочки; оболочки плода Англо-русский медицинский словарь.2012.

GINGIVAL SULCUS

Англо-русский медицинский словарь

десневая борозда Англо-русский медицинский словарь.2012.

GIRDLE OF SUPERIOR EXTREMITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пояс верхней конечности Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLANDS OF SKIN

Англо-русский медицинский словарь

железы кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLASS OPHTHALMIC SPATULA

Англо-русский медицинский словарь

стеклянная глазная палочка Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLASS SYRINGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. стеклянный шприц Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLAUCOMA SIMPLEX

Англо-русский медицинский словарь

открытоугольная глаукома, простая глаукома Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLISTENING SKIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. лоснящаяся кожа Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLOBAL SYNKINESIS

Англо-русский медицинский словарь

глобальная синкинезия Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLOBOID CELL SCLEROSIS

Англо-русский медицинский словарь

синдром Краббе Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLOMERULAR SCLEROSIS

Англо-русский медицинский словарь

гломерулосклероз Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLOSSOPHARYNGEAL NERVE SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

синдром языкоглоточного нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLUCOSE SERUM BROTH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. глюкозосывороточный бульон Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLUTEAL SULCUS

Англо-русский медицинский словарь

ягодичная борозда Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLUTEAL SURFACE

Англо-русский медицинский словарь

ягодичная поверхность Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLYCINE SITE

Англо-русский медицинский словарь

глициновый рецептор Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLYCOGEN STORAGE DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

болезнь Андерсена, болезнь Гирке Англо-русский медицинский словарь.2012.

GOING TO SLEEP

Англо-русский медицинский словарь

отхождение ко сну Англо-русский медицинский словарь.2012.

GOLD SOLDER

Англо-русский медицинский словарь

золотой припой Англо-русский медицинский словарь.2012.

GONOCOCCAL SALPINGITIS

Англо-русский медицинский словарь

гонококковый сальпингит Англо-русский медицинский словарь.2012.

GOOD SPIRITS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. хорошее настроение Англо-русский медицинский словарь.2012.

GRADIENTECHO PULSE SEQUENCE

Англо-русский медицинский словарь

последовательность импульсов градиент — эхо Англо-русский медицинский словарь.2012.

GRAMNEGATIVE BACTERIAL SEPSIS

Англо-русский медицинский словарь

бактериальный грамнегативный сепсис Англо-русский медицинский словарь.2012.

GRAMOPHONE SIGN

Англо-русский медицинский словарь

невр. симптом граммофона Англо-русский медицинский словарь.2012.

GRASPING SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

шов с захлёстом Англо-русский медицинский словарь.2012.

GRAY SUBSTANCE

Англо-русский медицинский словарь

серое вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

GREASY SKIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. жирная кожа Англо-русский медицинский словарь.2012.

GREAT SAPHENOUS VEIN

Англо-русский медицинский словарь

подкожная большая вена ноги Англо-русский медицинский словарь.2012.

GREAT SCIATIC FORAMEN

Англо-русский медицинский словарь

большое седалищное отверстие Англо-русский медицинский словарь.2012.

GREAT TOE SIGN

Англо-русский медицинский словарь

невр. симптом Бабинского Англо-русский медицинский словарь.2012.

GREATER CURVATURE OF STOMACH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. большая кривизна желудка Англо-русский медицинский словарь.2012.

GREATER PERITONEAL SAC

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. брюшинная полость Англо-русский медицинский словарь.2012.

GREATER SALIVARY GLANDS

Англо-русский медицинский словарь

слюнные большие железы Англо-русский медицинский словарь.2012.

GREATER SCIATIC NOTCH

Англо-русский медицинский словарь

большая седалищная вырезка Англо-русский медицинский словарь.2012.

GREATER SPLANCHNIC NERVE

Англо-русский медицинский словарь

большой внутренностный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

GRIP STRENGTH

Англо-русский медицинский словарь

сила схвата Англо-русский медицинский словарь.2012.

GROOVE OF SYLVIUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. латеральный борозда Англо-русский медицинский словарь.2012.

GROUND SUBSTANCE

Англо-русский медицинский словарь

основное вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

GUARDING SYMPTOM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. симптом напряжения мышц * * * симптом Блумберга-Щёткина, симптом Щёткина-Блумберга Англо-русский медицинский словарь.2012.

GUIDING SYMPTOM

Англо-русский медицинский словарь

ведущий симптом Англо-русский медицинский словарь.2012.

GUMMATOUS SYPHILID

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гуммозный сифилид Англо-русский медицинский словарь.2012.

GUMMATOUS SYPHILIS

Англо-русский медицинский словарь

гуммозный сифилис Англо-русский медицинский словарь.2012.

GUN STOCK DEFORMITY

Англо-русский медицинский словарь

варусная деформация локтевого сустава Англо-русский медицинский словарь.2012.

GUSTATORY SENSATION

Англо-русский медицинский словарь

вкусовое ощущение Англо-русский медицинский словарь.2012.

GUTTAPERCHA STOPPING

Англо-русский медицинский словарь

гуттаперчевая повязка (на зуб) Англо-русский медицинский словарь.2012.

GUTTER SPLINT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. желобоватая шина * * * желобоватая шина Англо-русский медицинский словарь.2012.

GYNECOLOGIC SEPSIS

Англо-русский медицинский словарь

гинекологический сепсис Англо-русский медицинский словарь.2012.

GYNECOLOGIC SEPTICEMIA

Англо-русский медицинский словарь

гинекологическая септицемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

GYNECOLOGICAL SPECULUM

Англо-русский медицинский словарь

гинекологическое зеркало Англо-русский медицинский словарь.2012.

GYNECOLOGICAL SURGERY

Англо-русский медицинский словарь

гинекологическая операция Англо-русский медицинский словарь.2012.

HACK SAW

Англо-русский медицинский словарь

лучковая [ножевая] пила Англо-русский медицинский словарь.2012.

HALFCONSCIOUS STATE

Англо-русский медицинский словарь

забытьё Англо-русский медицинский словарь.2012.

HALLUCINATIONS OF SMELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. обонятельная галлюцинация Англо-русский медицинский словарь.2012.

HAND SAW

Англо-русский медицинский словарь

ручная пила Англо-русский медицинский словарь.2012.

HAND SURGERY

Англо-русский медицинский словарь

хирургия кисти Англо-русский медицинский словарь.2012.

HANDLING OF SPECIMEN

Англо-русский медицинский словарь

подготовка препарата (к гистологическому исследованию) Англо-русский медицинский словарь.2012.

HANGING SIGN

Англо-русский медицинский словарь

симптом подвешивания Англо-русский медицинский словарь.2012.

HEAD OF STAPES

Англо-русский медицинский словарь

голова стремени Англо-русский медицинский словарь.2012.

HEART SAC

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сердечная сорочка; околосердечная сумка Англо-русский медицинский словарь.2012.

HEAT SHOCK PROTEINS

Англо-русский медицинский словарь

белки теплового шока Англо-русский медицинский словарь.2012.

HEAT STROKE

Англо-русский медицинский словарь

тепловой удар Англо-русский медицинский словарь.2012.

HEBEPHRENIC TYPE SCHIZOPHRENIA

Англо-русский медицинский словарь

шизофрения гебефренного типа Англо-русский медицинский словарь.2012.

HEBOID SCHIZOPHRENIA

Англо-русский медицинский словарь

гебоидная шизофрения Англо-русский медицинский словарь.2012.

HELIXLIKE STOMACH

Англо-русский медицинский словарь

улиткообразный желудок Англо-русский медицинский словарь.2012.

HELMET SIGN

Англо-русский медицинский словарь

невр. симптом каски Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.376065441 сек)
T: 0.383247012 M: 1 D: 0