Найдено 200+ «R»

RACEMATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рацемат[c steelblue], -ту

RADIOACTIVE SERIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радіоактивний ряд

RADIOACTIVE TRACER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радіоактивний індикатор

RADIOACTIVITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радіоактивність[c steelblue], -ності

RADIOANALYTICAL CHEMISTRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радіоаналітична хімія

RADIOCHEMICAL ACTIVATION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радіохімічний активаційний аналіз

RADIOCHEMICAL SEPARATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радіохімічне розділення

RADIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радій[c steelblue], -дію

RADON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радон[c steelblue], -ну

RAMAN SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

раманівська спектрометрія; спектрометрія комбінаційного розсіяння

RAMAN SPECTRUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектр комбінаційного розсіяння; раманівський спектр

RANDOM ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

випадкова похибка вимірювання

RANDOMLY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

випадково; безладно; хаотично

RANGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

діапазон[c steelblue], -ну

RARE ELEMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl рідкісні елементи

RARE-EARTH ELEMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl рідкісноземельні елементи

RARE-EARTH METALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl рідкісноземельні метали

RATE COEFFICIENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коефіцієнт швидкості

RATE CONSTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

константа швидкості

RATE OF LIQUID ASPIRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

швидкість засмоктування рідини

RATE OF REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

швидкість реакції

REACTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реагент[c steelblue], -ту

REDOX PROCESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

окислювально-відновний процес

REDOX SERIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

окислювально-відновний ряд

REDUCING AGENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відновник[c steelblue], -ка

REDUCING SUGAR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відновлювальний цукор

REDUCTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відновник[c steelblue], -ка

REE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl рідкісноземельні елементи

REGULUS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

корольок[c steelblue], -лька

RELATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

співвідношення; залежність[c steelblue], -ності

RELATIONSHIP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

залежність[c steelblue], -ності

RELATIVE ATOMIC MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна атомна маса

RELATIVE DENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна густина

RELATIVE ERROR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна похибка

RELATIVE ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна похибка вимірювання

RELATIVE FORMULA MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна формульна маса

RELATIVE HUMIDITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна вологість

RELATIVE ISOTOPIC MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна ізотопна маса

RELATIVE MOLECULAR MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна молекулярна маса

RELATIVE STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносне стандартне відхилення

RELATIVE VAPOR DENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна густина пари

RELATIVE X-RAY INTENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна інтенсивність рентгенівського випромінювання

RELEASE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n випуск[c steelblue], -ку2) v випускати

RELEASE BUFFER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

звільняючий буфер

REM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl рідкісноземельні метали

REPEATABILITY OF MEASUREMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

збіжність результатів вимірювань

REPEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відштовхувати

REPLICATE MEASUREMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl паралельні вимірювання

REPRODUCIBILITY STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення повторюваності

REPULSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відштовхування

REPULSIVE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відштовхувальний

RESERVOIR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

резервуар[c steelblue], -ра; водоймище

RESIDUAL PRODUCT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

залишковий продукт

RESIDUAL STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

залишкова сума відхилень

RESIDUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

залишок[c steelblue], -шку

RESIST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

перешкоджати; опиратися; чинити опір

RESONANCE ENERGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енергія резонансу

RESULT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

результат[c steelblue], -ту

RETARDER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

уповільнювач[c steelblue], -ча

RETENTION INDEX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

індекс утримання

REVERSE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) a зворотний2) v обертати

REVERSED-PHASE HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обернено-фазова високоефективна рідинна хроматографія

RH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна вологість

RI

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

показник заломлення

RIA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радіоімунний аналіз

RIGID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

жорсткий, твердий

RNAA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нейтронно-активаційний аналіз з радіохімічним розділенням

ROCKWELL HARDNESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердість за Роквелем

ROOM-TEMPERATURE FLUORESCENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

флуоресценція при кімнатній температурі

ROOM-TEMPERATURE PHOSPHORESCENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фосфоресценція при кімнатній температурі

ROOT MEAN SQUARE DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

середньоквадратичне відхилення

RP-HPLC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обернено-фазова високоефективна рідинна хроматографія

RPLC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обернено-фазова рідинна хроматографія

RRDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обертовий дисковий електрод

RSD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносне стандартне відхилення

RTF

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

флуоресценція при кімнатній температурі

RTP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фосфоресценція при кімнатній температурі

RTPL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фосфоресценція в рідкій фазі при кімнатній температурі

RUBBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гума; каучук[c steelblue], -ку

RUST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n іржа2) v іржавіти

RUTHENIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рутеній[c steelblue], -нію

ACID RADICAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кислотний радикал

ACID REDUCTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відновлення в кислому середовищі

ACTIVITY OF A RADIOACTIVE MATERIAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активність радіоактивної речовини

ALIZARIN RED S

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

алізариновий червоний С

ARTIFICIAL RADIOACTIVITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

штучна радіоактивність

BACK-PRESSURE REGULATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

регулятор протитиску

BACKGROUND RADIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фонове випромінювання

BECKMANN REARRANGEMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

перегрупування Бекмана

BECQUEREL RAYS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl промені Бекереля

BELOUSOV-ZHABOTINSKII OSCILLATING REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коливальна реакція Білоусова-Жаботинського

BENEDICT'S REAGENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реактив Бенедікта

BETWEEN-RUN RSD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносне стандартне відхилення результатів вимірювань, проведених у різний час

BIMOLECULAR REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бімолекулярна реакція

BROMOPYROGALLOL RED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бромпірогалоловий червоний

BURETTE{ (MENISCUS)} READER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

пристрій для відліку меніска бюретки

BUTADIENE RUBBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бутадієновий каучук

CANNIZZARO REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Канніцаро

CAPILLARY RESTRICTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярний обмежувач

CATION EXCHANGE RESIN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

катіонообмінна смола

COLLIMATOR RESOLUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розділення коліматора

COLOR REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кольорова реакція

COMPETITIVE REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

конкурентна реакція

CROSS POLARIZATION-MAGIC ANGLE SPINNING NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектроскопія ЯМР з обертанням зразка під магічним кутом і використанням крос-поляризації

CROSS REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

перехресна реакція

DETECTOR RESOLUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розділення детектора

DISTRIBUTION RATIO

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коефіцієнт розподілу

DIVINYL RUBBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

дивініловий каучук

DOUBLE REFRACTING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

подвійнозаломний; двозаломний

DROP REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

крапельна реакція

EXOTHERMIC REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екзотермічна реакція

FLOW RATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

швидкість потоку; витрачання рухомої фази

FLOW RESTRICTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рестріктор потоку

FREE RADICAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вільний радикал

FRIEDEL-CRAFTS REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Фріделя-Крафтса

FRIT RESTRICTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фритовий обмежувач

GATTERMANN REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Гаттермана

GIBBS-KONOVALOV'S RULE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон Гіббса-Коновалова

GLYCINECRESOL RED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гліцинкрезоловий червоний

GRIGNARD REAGENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реактив Гріньяра

GRISS-ILOSWAI REAGENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реактив Грісса- Ілосвая

HIGH-FLUX NUCLEAR REACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високопотоковий ядерний реактор

HIGH-LEVEL FARADAIC RECTIFICATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фарадеєвське випрямлення високого рівня

HIGHER-HARMONIC ALTERNATING-CURRENT POLAROGRAPHY WITH PHASE-SENSITIVE RECTIFICATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

змінно-струмова полярографія вищих гармонік з фазовою селекцією

INDUCED REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

індукована реакція

INFRARED RAYS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl інфрачервоні промені

INITIAL RATE METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод початкових швидкостей

INTEGRAL REFLECTION COEFFICIENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коефіцієнт інтегрального відбиття

IONIZING RADIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іонізаційне випромінювання

IRREVERSIBLE REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

необоротна реакція

KOLBE ELECTROLYTIC REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електрохімічна реакція Кольбе

KOVATS RETENTION INDEX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

індекс утримання Ковача

LANDOLT REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Ландольта

METHYL RED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метиловий червоний

MOBILE-PHASE MASS FLOW RATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

масова швидкість потоку рухомої фази

MOBILE-PHASE VOLUME FLOW RATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'ємна швидкість потоку рухомої фази

MOLAR RATIO

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молярне відношення

NAPHTHALENE RING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нафталінове ядро

NATURAL RADIOACTIVITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

природна радіоактивність

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ядерний магнітний резонанс

OCTET RULE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

правило октету

OIL REFINERY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нафтоперегонний завод

OPTICAL ROTATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обертання площини поляризацій

PATTERN RECOGNITION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпізнавання образів

PERCENTAGE RELATIVE ERROR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна похибка в процентах

PRIMARY RADIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

первинне випромінювання

QUANTITATIVE STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кількісна залежність "структура-активність"

QUANTITATIVE STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кількісна залежність "структура-властивість"

SHORT RANGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

близький порядок

SIDE REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

побічна реакція

SIGNAL-TO-NOISE RATIO

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відношення сигнал/шум

SOLID-PHASE ANTIBODY RADIOIMMUNOASSAY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердофазний радіоімунний аналіз

SPECTROMETER RESOLUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розділення спектрометра

WURTZ-FITTIG REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Вюрца-Фіттіга

SURFACE RECEPTOR

Англо-русский медицинский словарь

поверхностный рецептор Англо-русский медицинский словарь.2012.

SURGICAL REMOVAL

Англо-русский медицинский словарь

хирургическое удаление Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUSTAINED RELEASE

Англо-русский медицинский словарь

замедленное высвобождение Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUSTAINED RELEASE FORMULATION

Англо-русский медицинский словарь

лекарственная форма с замедленным высвобождением Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUSTAINED RELEASE VEHICLE

Англо-русский медицинский словарь

основа с замедленным высвобождением (лекарственного средства) Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUTURELINE RECURRENCE

Англо-русский медицинский словарь

рецидив опухоли по линии швов Англо-русский медицинский словарь.2012.

SYMPTOMATIC RELAPSE

Англо-русский медицинский словарь

рецидив симптомов Англо-русский медицинский словарь.2012.

SYNCHRONIZATION OF RHYTHMS

Англо-русский медицинский словарь

синхронизация ритмов Англо-русский медицинский словарь.2012.

SYNTHETIC RESIN ADHESIVE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клей из синтетической смолы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SYPHILITIC ROSEOLA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сифилитическая розеола * * * сифилитическая розеола Англо-русский медицинский словарь.2012.

SYSTEMIC VASCULAR RESISTANCE

Англо-русский медицинский словарь

сосудистое системное сопротивление Англо-русский медицинский словарь.2012.

SYSTOLIC CHEST RETRACTION

Англо-русский медицинский словарь

систолическое втяжение грудной клетки Англо-русский медицинский словарь.2012.

TACHYKININ RECEPTOR

Англо-русский медицинский словарь

тахикининовый рецептор Англо-русский медицинский словарь.2012.

TACTILE RECEPTOR

Англо-русский медицинский словарь

тактильный рецептор Англо-русский медицинский словарь.2012.

TANNED RED CELLS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эритроцит, подвергшийся воздействию таниновой к-ты Англо-русский медицинский словарь.2012.

TEETHING RETARDATION

Англо-русский медицинский словарь

задержка зуба Англо-русский медицинский словарь.2012.

TEGUMENT OF RHOMBENCEPHALON

Англо-русский медицинский словарь

покров ромбовидного мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

TEMPERATURE RATE

Англо-русский медицинский словарь

температурный режим Англо-русский медицинский словарь.2012.

TEMPERATURE RISE

Англо-русский медицинский словарь

повышение температуры тела Англо-русский медицинский словарь.2012.

TENDON REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

сухожильный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

TENDON REFLEX HAMMER

Англо-русский медицинский словарь

неврологический молоток Англо-русский медицинский словарь.2012.

TERMINAL REDUNDANCY HETEROZYGOTE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гетерозигота с концевой избыточностью Англо-русский медицинский словарь.2012.

TERMINAL RESPIRATORY UNIT

Англо-русский медицинский словарь

первичная долька лёгкого Англо-русский медицинский словарь.2012.

TEST FOR ULTRAVIOLET RADIATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. проба на ультрофиолетовое облучение Англо-русский медицинский словарь.2012.

TEST OF ABSTRACT REASONING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тест на абстрактное мышление Англо-русский медицинский словарь.2012.

TEST RIBBON

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. индикаторная бумага Англо-русский медицинский словарь.2012.

TEST WITH THE RELEASING FACTOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. проба с рилизинг-фактором Англо-русский медицинский словарь.2012.

TESTES REDUX

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. псевдоретенция яичек Англо-русский медицинский словарь.2012.

TESTIS REDUX

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. псевдоретенция яичка Англо-русский медицинский словарь.2012.

TESTOSTERONE REDUCTASE

Англо-русский медицинский словарь

тестостерон-редуктаза Англо-русский медицинский словарь.2012.

TETANY OF REPRODUCTIVE CYCLE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тетания в период беременности и лактации Англо-русский медицинский словарь.2012.

THALASSOTHERAPEUTIC RESORT

Англо-русский медицинский словарь

морской курорт Англо-русский медицинский словарь.2012.

THE RELEASING FACTOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. рилизинг-фактор Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERAPEUTIC RADIOLOGIST

Англо-русский медицинский словарь

радиотерапевт, лучевой терапевт Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERAPEUTIC RADIOLOGY

Англо-русский медицинский словарь

лучевое лечение, радиотерапия, лучевая терапия Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERAPEUTIC RATIO

Англо-русский медицинский словарь

терапевтический индекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERAPEUTIC REGIMEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. лечебная схема * * * лечебный режим Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERAPY WITH RADIONUCLIDES

Англо-русский медицинский словарь

лучевое лечение, радиотерапия, лучевая терапия Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERMAL RECEPTOR

Англо-русский медицинский словарь

температурный [тепловой] рецептор Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERMALLY REGULATED

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. терморегулируемый Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERMALLY REGULATED FLOWCELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. терморегулируемая проточная кювета Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERMOMETER READING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. показание термометра Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERMOPLASTIC RESIN

Англо-русский медицинский словарь

термопластическая смола Англо-русский медицинский словарь.2012.

THERMOSETTING RESIN

Англо-русский медицинский словарь

термореактивная смола Англо-русский медицинский словарь.2012.

THETA RHYTHM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. тета-ритм Англо-русский медицинский словарь.2012.

THORACAL RADICULITIS

Англо-русский медицинский словарь

грудной радикулит Англо-русский медицинский словарь.2012.

THORACIC CAGE RADIOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

рентг. костография Англо-русский медицинский словарь.2012.

THORACOCERVICAL RADICULITIS

Англо-русский медицинский словарь

шейно-грудной радикулит Англо-русский медицинский словарь.2012.

THREEDIMENSIONAL RECONSTRUCTION

Англо-русский медицинский словарь

трёхмерная реконструкция Англо-русский медицинский словарь.2012.

THROES OF VIOLENT RETCHING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. приступ сильнейшей рвоты Англо-русский медицинский словарь.2012.

THROUGH RECTUM

Англо-русский медицинский словарь

ректально Англо-русский медицинский словарь.2012.

THYMUS REPOPULATING CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клетка, репопулирующая тимус Англо-русский медицинский словарь.2012.

THYROID RESECTION

Англо-русский медицинский словарь

резекция щитовидной железы Англо-русский медицинский словарь.2012.

TIBIOADDUCTOR REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

тибиоаддукторный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

TIBIOFEMORAL REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

тибиофеморальный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

TICTAC RHYTHM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эмбриональный ритм сердца; эмбриокардия Англо-русский медицинский словарь.2012.

TIE ROD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. связующий стержень; распорка Англо-русский медицинский словарь.2012.

TIME RESOLUTION

Англо-русский медицинский словарь

временное разрешение Англо-русский медицинский словарь.2012.

TISSUE RADIATION DOSE

Англо-русский медицинский словарь

тканевая доза ионизирующего излучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

TISSUE REDUNDANCY

Англо-русский медицинский словарь

избыток ткани Англо-русский медицинский словарь.2012.

TISSUE RESPIRATION

Англо-русский медицинский словарь

тканевое дыхание Англо-русский медицинский словарь.2012.

TONIC CERVICAL REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

невр. тонический шейный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

TONIC NECK REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

асимметричный шейно-тонический рефлекс новорождённого Англо-русский медицинский словарь.2012.

TONIC PALMAR REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

невр. тонический ладонный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

TONIC REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тонический рефлекс * * * рефлекс Гоффманна, невр. тонический рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOOL CONDITIONED REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

инструментальный условный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOOTH REPLACEMENT

Англо-русский медицинский словарь

зубное протезирование Англо-русский медицинский словарь.2012.

TORSION OF THE ROOT OF THE SMALL INTESTINAL MESENTERY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. перекрут у основания брыжейки тонкой кишки Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOTAL ARTICULAR REPLACEMENT

Англо-русский медицинский словарь

тотальное эндопротезирование сустава Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOTAL BODY RADIATION COUNT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. определение общей радиоактивности тела Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOTAL HIP REPLACEMENT

Англо-русский медицинский словарь

тотальное замещение тазобедренного сустава, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOTAL RADIATION EXPOSURE

Англо-русский медицинский словарь

общее облучение, тотальное облучение Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOTAL RESOLUTION

Англо-русский медицинский словарь

общее разрешение Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOXIC RESIDUE

Англо-русский медицинский словарь

токсический остаток Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRACE CONDITIONED REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

условный следовой рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRACER RATE METER

Англо-русский медицинский словарь

интенсиметр меченых атомов Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRACHEAL RALES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. трахеальный хрип Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRACHEAL RING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. трахеальное кольцо; кольцо трахеи Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRANSFER RIBONUCLEIC ACID

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. транспортная рибонуклеиновая кислота Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRANSFER RNA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. транспортная РНК; тРНК Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRANSPERITONEAL REABSORPTION

Англо-русский медицинский словарь

внутрибрюшинное всасывание Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRANSSPLENIC RADIONUCLIDE PORTOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

радиоизотопная [радионуклидная] спленопортография Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRANSURETHRAL RESECTION

Англо-русский медицинский словарь

трансуретральная резекция Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRANSVERSE FOLDS OF RECTUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. поперечная складка прямой кишки Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRANSVERSE RELAXATION

Англо-русский медицинский словарь

поперечная релаксация Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRANSVERSE RELAXATION TIME

Англо-русский медицинский словарь

время поперечной релаксации Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRAUMATIC RETINAL ANGIOPATHY

Англо-русский медицинский словарь

травматическая ангиопатия сетчатки Англо-русский медицинский словарь.2012.

TREATMENT REGIMEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. программа лечения * * * схема лечения Англо-русский медицинский словарь.2012.

TREATMENT RESPONSE

Англо-русский медицинский словарь

эффект лечения Англо-русский медицинский словарь.2012.

TREATMENT ROOM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. процедурный кабинет Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRIAL REGIME

Англо-русский медицинский словарь

схема изучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRICEPS REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

разгибательно-локтевой рефлекс, рефлекс с трёхглавой мышцы Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRICUSPID REGURGITATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. регургитация крови при недостаточности трехстворчатого клапана * * * недостаточность трёхстворчатого клапана, трикуспидальная недостаточность Англо-

TRIGEMINOPUPILLAR REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

тригеминопупиллярный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRIPLE RHYTHM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ритм галопа Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRUE RIB

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. истинное ребро Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRUE RIBS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. истинное ребро Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRUENEGATIVE RESULT

Англо-русский медицинский словарь

истинно отрицательный результат Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRUEPOSITIVE RESULT

Англо-русский медицинский словарь

истинно положительный результат Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRUNKAL REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

стволовой рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

TUBE RACK

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. штатив для пробирок; стойка для пробирок Англо-русский медицинский словарь.2012.

TUBERCLE OF RIB

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. бугорок ребра * * * бугорок ребра Англо-русский медицинский словарь.2012.

TUBERCULOUS RETINITIS

Англо-русский медицинский словарь

туберкулёзный ретинит Англо-русский медицинский словарь.2012.

TUBEROSITAS OF RADIUS

Англо-русский медицинский словарь

бугристость лучевой кости Англо-русский медицинский словарь.2012.

TUMOR RESECTION

Англо-русский медицинский словарь

резекция опухоли Англо-русский медицинский словарь.2012.

TUMORSEEKING RADIOPHARMACEUTICAL

Англо-русский медицинский словарь

туморотропный радиофармпрепарат Англо-русский медицинский словарь.2012.

TWINGE OF REMORSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сильное раскаяние Англо-русский медицинский словарь.2012.

TWINGE OF RHEUMATISM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. приступ ревматизма Англо-русский медицинский словарь.2012.

TWODIMENSIONAL ROENTGENOGRAM

Англо-русский медицинский словарь

рентгенограмма в двух проекциях Англо-русский медицинский словарь.2012.

TYMPANIC RESONANCE

Англо-русский медицинский словарь

перкуторный тимпанический звук Англо-русский медицинский словарь.2012.

TYMPANIC RING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. барабанное кольцо * * * барабанное кольцо Англо-русский медицинский словарь.2012.

TYMPANITIC RESONANCE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. урчание в животе Англо-русский медицинский словарь.2012.

TYPHOID MACULOPAPULAR RASH

Англо-русский медицинский словарь

розеолёзная сыпь Англо-русский медицинский словарь.2012.

TYPICAL FRACTURE OF THE RADIUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. перелом лучевой кости в типичном месте Англо-русский медицинский словарь.2012.

ULNAR RECURRENT ARTERY

Англо-русский медицинский словарь

локтевая возвратная артерия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ULNAR REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

ульнарный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

ULTIMATE RESULT

Англо-русский медицинский словарь

конечный результат Англо-русский медицинский словарь.2012.

ULTRAHIGHFREQUENCY RADIATION

Англо-русский медицинский словарь

ультравысокочастотное излучение Англо-русский медицинский словарь.2012.

ULTRASHORTLIVED RADIONUCLIDE

Англо-русский медицинский словарь

ультракороткоживущий радионуклид Англо-русский медицинский словарь.2012.

ULTRASONIC RADIATION DOSE

Англо-русский медицинский словарь

доза ультразвукового излучения, доза ультразвукового облучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

ULTRAVIOLET RADIATION

Англо-русский медицинский словарь

ультрафиолетовое излучение Англо-русский медицинский словарь.2012.

ULTRAVIOLET RADIATION DOSE

Англо-русский медицинский словарь

доза ультрафиолетового излучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

ULTRAVIOLET RAY OPHTHALMIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. электрическая офтальмия; электроофтальмия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ULTRAVIOLET REGION

Англо-русский медицинский словарь

физ. ультрафиолетовая область спектра Англо-русский медицинский словарь.2012.

UMBILICAL HERNIA REPAIR

Англо-русский медицинский словарь

грыжесечение при пупочной грыже, операция при паховой грыже, операция пупочной грыжи Англо-русский медицинский словарь.2012.

UMBILICAL REGION

Англо-русский медицинский словарь

пупочная область Англо-русский медицинский словарь.2012.

UMBILICAL RING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пупочное кольцо * * * пупочное кольцо Англо-русский медицинский словарь.2012.

UNACCEPTABLE RESULT

Англо-русский медицинский словарь

неудовлетворительный результат Англо-русский медицинский словарь.2012.

UNCONDITIONED REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

безусловный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

UNDERACTIVE REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пониженный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

UNEQUAL REFRACTION OF BOTH EYES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. неодинаковая рефракция обоих глаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

UNICOMPARTMENTAL HIP REPLACEMENT

Англо-русский медицинский словарь

однополюсное замещение тазобедренного сустава Англо-русский медицинский словарь.2012.

UNILATERAL RESECTION

Англо-русский медицинский словарь

унилатеральная резекция Англо-русский медицинский словарь.2012.

UNIT OF RADIOACTIVITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. единица радиоактивности * * * единица радиоактивности Англо-русский медицинский словарь.2012.

UPPER RESPIRATORY TRACT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. верхний дыхательный путь Англо-русский медицинский словарь.2012.

UPPER RIDGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. альвеолярный отросток верхней челюсти Англо-русский медицинский словарь.2012.

UREA RESIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. мочевинная смола; карбамидная смола Англо-русский медицинский словарь.2012.

URGENT RELAPAROTOMY

Англо-русский медицинский словарь

экстренная релапаротомия Англо-русский медицинский словарь.2012.

URINARY RETENTION

Англо-русский медицинский словарь

задержка мочи, ишурия Англо-русский медицинский словарь.2012.

UROGENITAL REGION

Англо-русский медицинский словарь

мочеполовая область Англо-русский медицинский словарь.2012.

UTERINE RETROVERSION

Англо-русский медицинский словарь

ретроверсия матки Англо-русский медицинский словарь.2012.

UTEROVENOUS REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

маточно-венозный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

UTERUS RUDIMENTARIUS

Англо-русский медицинский словарь

зачаточная матка, рудиментарная матка Англо-русский медицинский словарь.2012.

VAGAL REACTION

Англо-русский медицинский словарь

вагальная реакция Англо-русский медицинский словарь.2012.

VAGINAL RUGAE

Англо-русский медицинский словарь

влагалищные складки Англо-русский медицинский словарь.2012.

VARIABLE DIET WITHOUT RESTRICTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. разнообразный диетический стол без ограничений Англо-русский медицинский словарь.2012.

VASCULAR REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

сосудистый рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VASCULAR RESISTANCE

Англо-русский медицинский словарь

сосудистое сопротивление Англо-русский медицинский словарь.2012.

VASCULAR RESPONSE

Англо-русский медицинский словарь

сосудистая реакция Англо-русский медицинский словарь.2012.

VASCULAR RING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сосудистое кольцо Англо-русский медицинский словарь.2012.

VASOMOTOR REACTION

Англо-русский медицинский словарь

вазомоторная реакция Англо-русский медицинский словарь.2012.

VASOMOTOR REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

сосудодвигательный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VASOMOTOR RHINITIS

Англо-русский медицинский словарь

вазомоторный насморк, ложный насморк, вазомоторный ринит Англо-русский медицинский словарь.2012.

VASOPRESSOR REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

вазоконстрикторный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VEGETATIVE REPERCUSSIVE NEURALGIA

Англо-русский медицинский словарь

вегетативная реперкуссивная невралгия Англо-русский медицинский словарь.2012.

VENOUS RETURN

Англо-русский медицинский словарь

венозный возврат( крови) Англо-русский медицинский словарь.2012.

VENTRAL ROOT

Англо-русский медицинский словарь

вентральный корешок Англо-русский медицинский словарь.2012.

VERTEBRAL REGION

Англо-русский медицинский словарь

позвоночная область Англо-русский медицинский словарь.2012.

VERTICAL RING GASTROPLASTY

Англо-русский медицинский словарь

вертикальная кольцевая гастропластика Англо-русский медицинский словарь.2012.

VESICAL REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

мочепузырный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VESICOURETERAL REFLUX

Англо-русский медицинский словарь

пузырно-мочеточниковый рефлюкс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VESICULAR RESONANCE

Англо-русский медицинский словарь

перкуторный лёгочный звук, перкуторный ясный звук Англо-русский медицинский словарь.2012.

VESICULAR RESPIRATION

Англо-русский медицинский словарь

везикулярное дыхание Англо-русский медицинский словарь.2012.

VESICULOTYMPANITIC RESONANCE

Англо-русский медицинский словарь

перкуторный коробочный звук Англо-русский медицинский словарь.2012.

VESTIBULAR RECEPTOR

Англо-русский медицинский словарь

вестибулярный рецептор Англо-русский медицинский словарь.2012.

VESTIBULAR REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

вестибулярный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VESTIBULOSPINAL REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

вестибулоспинальный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VESTIBULOTONIC REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

вестибулотонический рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIGOROUS ROOT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. мощный корень Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIOLET RAYS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фиолетовый луч; фиолетовое излучение Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRAL RESPIRATORY INFECTION

Англо-русский медицинский словарь

респираторно-вирусная инфекция Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCERAL REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

висцеральный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCERODERMAL REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

висцеродермальный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCEROMOTOR REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

висцеромоторный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCEROSECRETORY REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

висцеросекреторный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCEROSENSORY REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

висцеросенсорный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCEROSOMATIC REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

висцеросоматический рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISIBLE RADIATION

Англо-русский медицинский словарь

видимое излучение Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISIBLE REGION

Англо-русский медицинский словарь

физ. видимая область спектра Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISITING ROUND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. обход пациентов Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL RECEPTOR

Англо-русский медицинский словарь

зрительный рецептор Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITAMIN DRESISTANT RICKETS

Англо-русский медицинский словарь

витамин D-резистентный рахит Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOCATIONAL REHABILITATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. профессиональная реабилитация; восстановление трудоспособности * * * профессиональная реабилитация Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOID OF REASON

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. бессмысленный; бесцельный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUME OF RESPIRED GAS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дыхательный объем Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVOANAL REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

вульвоанальный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

WALKIN REFRIGERATOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. камернфй холодильник Англо-русский медицинский словарь.2012.

WALL RUE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. стенная рута Англо-русский медицинский словарь.2012.

WARD RECEPTIONIST

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. палатная медсестра Англо-русский медицинский словарь.2012.

WASTE RECOVERY

Англо-русский медицинский словарь

регенерация отходов Англо-русский медицинский словарь.2012.

WASTE RECYCLING

Англо-русский медицинский словарь

рециклизация Англо-русский медицинский словарь.2012.

WATER RADIOACTIVITY

Англо-русский медицинский словарь

радиоактивность воды Англо-русский медицинский словарь.2012.

WATER RECYCLING

Англо-русский медицинский словарь

повторное использование вод Англо-русский медицинский словарь.2012.

WATER RESOURCES REGULATION

Англо-русский медицинский словарь

регулирование водных ресурсов Англо-русский медицинский словарь.2012.

WEAKENING OF ALLOGRAFT REACTIVITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. супрессия аллотрансплантата Англо-русский медицинский словарь.2012.

WHEEL RUNNING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. беличье колесо; тест на активность животных Англо-русский медицинский словарь.2012.

WILD RICE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. водяная цицания Англо-русский медицинский словарь.2012.

WINK REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. мигательный рефлекс * * * мигательный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

YELLOW ROOT

Англо-русский медицинский словарь

фарм. желтокорень канадский Англо-русский медицинский словарь.2012.

ZONE OF RETARDATION

Англо-русский медицинский словарь

иммун. зона задержки Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.23919233 сек)
T: 0.243406657 M: 1 D: 0