Найдено 200+ «O»

OBSERVATION HEIGHT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

висота спостереження

OCTAHEDRAL STRUCTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

октаедрична структура

OCTAHEDRON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

октаедр[c steelblue], -ра

OCTET

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

октет[c steelblue], -ту

OCTET RULE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

правило октету

ODOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

запах[c steelblue], -ху

OES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптична емісійна спектроскопія

OIL REFINERY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нафтоперегонний завод

OLEFIN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

олефін[c steelblue], -ну

OLEUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

олеум[c steelblue], -му

OLIGOMER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

олігомер[c steelblue], -ру

OMA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптичний багатоканальний атомізатор

OPACITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

непрозорість[c steelblue], -рості

OPALESCENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

опалесціювальний

OPEN-HEARTH PROCESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мартенівський процес

OPTICAL ACTIVITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптична активність

OPTICAL CONDUCTANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптична провідність

OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптична емісійна спектроскопія

OPTICAL MULTICHANNEL ANALYZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптичний багатоканальний атомізатор

OPTICAL ROTATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обертання площини поляризацій

OPTICALLY TRANSPARENT ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптично прозорий електрод

OPTOACOUSTIC SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптоакустична спектроскопія

ORDER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

порядок[c steelblue], -дку

ORDERED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

упорядкований

ORIGINAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

первісний; початковий

OSCILLOPOLAROGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

осцилополярографія

OSMIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

осмій[c steelblue], -мію

OSMOSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

осмос[c steelblue], -су

OSTWALD'S DILUTION LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон розбавляння Оствальда

OTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптично прозорий електрод

OUTLIER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

викид[c steelblue], -ду

OUTLYING OBSERVATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

груба помилка; промах[c steelblue], -ху

OVERLAP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n перекривання2) v перекривати

OVERNIGHT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

на ніч; упродовж ночі

OXIDANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

окислювач[c steelblue], -ча; окисник[c steelblue], -ка

OXIDATION NUMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ступінь окислення

OXIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оксид[c steelblue], -ду

OXIDIZING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

окисний; окиснювальний

OXIDIZING AGENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

окислювач[c steelblue], -ча; окисник[c steelblue], -ка

OXOACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кисневмісна кислота

OXOANION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аніон кисневмісної кислоти

OXY-ACETYLENE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

киснево-ацетиленовий

OXYGEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кисень[c steelblue], -сню

OZONE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

озон[c steelblue], -ну

OZONOLYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

озоноліз[c steelblue], -зу

ABSOLUTE ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсолютна похибка вимірювання

ACTIVITY OF A RADIOACTIVE MATERIAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активність радіоактивної речовини

ANNEALING OIL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гартувальне масло

ANODIC OXIDATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анодне окислення

ANTIBONDING MOLECULAR ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпушувальна молекулярна орбіталь

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Асоціація офіціальних хіміків-аналітиків США

BELOUSOV-ZHABOTINSKII OSCILLATING REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коливальна реакція Білоусова-Жаботинського

BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біохімічне споживання кисню

BOND ORDER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

порядок зв'язку

BONDING MOLECULAR ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язувальна молекулярна орбіталь

BREAKDOWN OF EMULSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

руйнування емульсії

BY-PRODUCT OVEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

піч з уловлюванням побічних продуктів

CARRIER OF CATALYST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

носій каталізатора

CASTOR OIL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

касторова олія; рицинова олія

CHEMICAL OXYGEN DEMAND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хімічне споживання кисню

COEFFICIENT OF CORRELATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коефіцієнт кореляції

COEFFICIENT OF REGRESSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коефіцієнт регресії

COEFFICIENT OF VARIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коефіцієнт варіації

COMPLEXES OF DIFFERENT CHARGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl різнозарядні комплекси

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення залежної змінної

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE INDEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення незалежної змінної

CONSERVATION OF MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

принцип збереження маси

DEGENERATE ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вироджена орбіталь

DELOCALIZED MOLECULAR ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

делокалізована молекулярна орбіталь

DEPRESSION OF THE FREEZING POINT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зниження точки замерзання

DISSOLVED ORGANIC CARBON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розчинений органічний вуглець

DISSOLVED OXYGEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розчинений кисень

EFFICIENCY OF ATOMIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефективність атомізації

EFFICIENCY OF NEBULIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефективність розпилення

ENTHALPY OF ACTIVATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ентальпія активації

ENTRANCE-SLIT HEIGHT OF MONOCHROMATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

висота вхідної щілини монохроматора

ENTRANCE-SLIT WIDTH OF MONOCHROMATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ширина вхідної щілини монохроматора

ENTROPY OF ACTIVATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ентропія активації

ERROR OF INDICATION OF A MEASURING INSTRUMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсолютна похибка засобу вимірювання

ERROR OF METHOD OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

методична похибка вимірювання

ERROR OF RESULT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

похибка результату

ESTIMATED VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розраховане значення залежної змінної

EXTENT OF REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ступінь повноти реакції

FIXED JUNCTION OF THERMOCOUPLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

холодний спай термопари

FREQUENCY OF LIGHT-MODULATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

частота модуляції світла

GIBBS ENERGY OF ACTIVATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енергія активації Гіббса

GIVE OFF

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

випромінювати; виділяти

GRADE OF SCRAP AND WASTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сорт брухту та відходів

HALF-INTENSITY WIDTH OF ABSORPTION LINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ширина лінії поглинання на напіввисоті контуру

HEAT OF DILUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота розведення

HEAT OF DISSOLUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота розчинення

HEAT OF FORMATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота утворення

HEAT OF IONIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота іонізації

HEAT OF NEUTRALIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота нейтралізації

HIGHEST OCCUPIED MOLECULAR ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

найвища зайнята молекулярна орбіталь

HYDROCARBON OIL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мінеральне масло

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Міжнародна організація з питань стандартизації

KINETIC METHOD OF ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кінетичний метод аналізу

LAW OF CONSTANT PROPORTIONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон сталості складу

METHOD OF LEAST SQUARES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод найменших квадратів

MICROWAVE OVEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мікрохвильова піч

MOLECULAR ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молекулярна орбіталь

MOLECULARITY OF REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молекулярність реакції

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Національний інститут стандартів і технологій США

NITRIC OXIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

азоту окис; азоту оксид

NITROUS OXIDE-ACETYLENE FLAME

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полум'я закис азоту-ацетилен

NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

число ступенів свободи

PASS OVER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

пропускати над

PRE-TREATMENT OF A SAMPLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

попередня обробка проби

PRELIMINARY TREATMENT OF A SAMPLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

попередня обробка проби

RADIO OPACITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

непроникність для випромінювання

RANDOM ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

випадкова похибка вимірювання

RATE OF LIQUID ASPIRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

швидкість засмоктування рідини

RATE OF REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

швидкість реакції

REJECTION OF OUTLIERS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

виключення грубих помилок

RELATIVE ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна похибка вимірювання

REPEATABILITY OF MEASUREMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

збіжність результатів вимірювань

RESOLUTION OF LINES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розщеплення ліній

RESULT OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

результат вимірювання

RUGGEDNESS OF METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стійкість методики до зміни умов виконання аналізу

SAMPLE OF LIMITED SIZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

проба обмеженого розміру

SERIES OF LINES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектральні серії

SPECTRAL BANDWIDTH OF MONOCHROMATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектральна смуга пропускання

SPECTRAL GRADE ORGANIC SOLVENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

органічний розчинник спектральної чистоти

SYSTEMATIC ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

систематична похибка вимірювання

THIRD LAW OF THERMODYNAMICS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

третій принцип термодинаміки

TOTAL HARDNESS OF WATER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

загальна твердість води

UNCERTAINTY OF MEASUREMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

невизначеність вимірювань

UNIFORMITY OF WEIGHT VARIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

однорідність вагових відхилень

VASELINE OIL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вазелінове масло

WORLD HEALTH ORGANIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Всесвітня організація охорони здоров'я

DIFFERENTIATION OF ORGAN

Англо-русский медицинский словарь

дифференцировка органа Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIFFICULT OPERATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сложная операция Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIFFICULTY OF SPEECH

Англо-русский медицинский словарь

затруднённость речи Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIFFICULTY OF URINATION

Англо-русский медицинский словарь

затруднённость мочеиспускания [мочеотделения] Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIGITAL OCCLUSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пальцевой пережатие сосуда * * * пальцевое прижатие сосуда Англо-русский медицинский словарь.2012.

DILATATION OF VESSEL

Англо-русский медицинский словарь

дилатация сосуда Англо-русский медицинский словарь.2012.

DILATING OF LABOR

Англо-русский медицинский словарь

период раскрытия (о родах) Англо-русский медицинский словарь.2012.

DILATOR OF BROCK'S TYPE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дилататор типа брока Англо-русский медицинский словарь.2012.

DILATOR OF DUBOST'S TYPE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дилататор типа дюбо Англо-русский медицинский словарь.2012.

DILATOR OF TUBES'S TYPE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дилататор типа тюбса Англо-русский медицинский словарь.2012.

DILUTED OXYGEN INHALATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вдыхание кислорода с подсосом воздуха Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIMINUTION OF STRENGTH

Англо-русский медицинский словарь

снижение силы Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIMINUTION OF SYMPTOMS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ослабление симптомов Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIPHTHERIA OF WOUND

Англо-русский медицинский словарь

дифтерия раны Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIRECT OPTHTALMOSCOPY

Англо-русский медицинский словарь

офтальмоскопия в прямом виде Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISCHARGE OF GAS

Англо-русский медицинский словарь

дебит газа Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISCHARGE OF URINE

Англо-русский медицинский словарь

отхождение мочи Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISCHARGE OF WATER

Англо-русский медицинский словарь

дебит воды Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISCHARGE OF WATERS

Англо-русский медицинский словарь

излитие околоплодных вод, отхождение околоплодных вод Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISCONNECTION OF TISSUES

Англо-русский медицинский словарь

разъединение тканей Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISEASE OF GALLBLADDER SIPHON

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. синдром пузырного протока Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISEASES OF BLOOD COAGULATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расстройство свертываемости крови Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISINTEGRATION OF DOSAGE FORM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. распадаемость лекарственной формы Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISINTEGRATION OF PERSONALITY

Англо-русский медицинский словарь

деградация личности, дезинтеграция личности Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISINTEGRATION OF THOUGHT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. разорванность мышления Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISJUNCTED OVARY

Англо-русский медицинский словарь

раздвоенный яичник Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF HIP

Англо-русский медицинский словарь

вывих бедра Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF LENS

Англо-русский медицинский словарь

подвывих хрусталика Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF PATELLA

Англо-русский медицинский словарь

вывих надколенника Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF THE KNEECAP

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вывих голени Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF THE KNEEPAN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вывих голени Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF THE LENS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вывих хрусталика Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF THE SHANK

Англо-русский медицинский словарь

мед. вывих голени Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF THE SHIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вывих голени Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF THE SHOULDER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вывих плеча Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF VEIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дистопия вены Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISLOCATION OF VERTEBRA

Англо-русский медицинский словарь

смещение позвонка Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISORDER OF CONSCIOUSNESS

Англо-русский медицинский словарь

расстройство сознания Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISPENSE DRUGS ON PRESCRIPTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл.фраз. отпускатьлекарства по рецепту Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISPLACEMENT OF A TOOTH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. смещение зуба Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISPLACEMENT OF ANUS

Англо-русский медицинский словарь

эктопия заднего прохода Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISPLACEMENT OF BRAIN

Англо-русский медицинский словарь

нейрохир. дислокация мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISPLACEMENT OF THE CRYSTALINE LENS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. смещение хрусталика Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISPLACEMENT OF TOOTH

Англо-русский медицинский словарь

смещение зуба Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISPOSITION OF TOXIC DRUGS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. распределение токсических веществ Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISRUPTION OF SKIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. отслоение (разрыв) кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISSECTION OF THE UTERINE NECK

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рассечение шейки матки Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISSEMINATED CONDENSING OSTEOPATHY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. остеопойкилия; множественная врожденная пятнистая остеопатия; пятнистая кость * * * врождённая пятнистая множественная [врождённая рассеянная склерози

DISSEMINATED OSTEOSCLEROSIS

Англо-русский медицинский словарь

распространённый остеосклероз Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISSOCIATED OXYGEN

Англо-русский медицинский словарь

диссоциированный кислород Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISTAL OCCLUSION

Англо-русский медицинский словарь

стом. дистальная окклюзия Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISTORTION OFFORM AND SIZE OF OBJECTS LOOKED AT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. искажение формы и величины окружающих предметов Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISTRIBUTION OF DRUG

Англо-русский медицинский словарь

распределение лекарственного средства Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDE

Англо-русский медицинский словарь

распределение радиофармпрепарата Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISTURBANCE OF COUNTING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расстройство счета Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISTURBANCE OF MOOD

Англо-русский медицинский словарь

расстройство настроения Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISTURBANCE OF OCCLUSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. нарушение прикуса Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISTURBANCE OF WRITING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расстройство письма Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIVERGENCE OF CHARACTERS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расхождение признаков Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIVERGENCY OF CHARACTERS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расхождение признаков Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIVERTICULUM OF BLADDER

Англо-русский медицинский словарь

дивертикул мочевого пузыря Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIVERTICULUM OF TRACHEA

Англо-русский медицинский словарь

дивертикул трахеи Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIVISION OF NUCLEUS

Англо-русский медицинский словарь

деление ядра Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIVISION OF SURGICAL ONCOLOGY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. отделение хирургической онкологии Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOCTOR ON CALL

Англо-русский медицинский словарь

дежурный врач, врач на приёме, ответственный дежурный врач Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOCTOR'S OFFICE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кабинет врача Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOME OF CRANIUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. свод черепа Англо-русский медицинский словарь.2012.

DONOR OVUM

Англо-русский медицинский словарь

донорская яйцеклетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

DORSUM OF FINGERS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тыльная поверхность пальцев Англо-русский медицинский словарь.2012.

DORSUM OF HAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тыл кисти Англо-русский медицинский словарь.2012.

DORSUM OF NOSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. спинка носа * * * спинка носа Англо-русский медицинский словарь.2012.

DORSUM OF PENIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. спинка полового члена * * * спинка полового члена Англо-русский медицинский словарь.2012.

DORSUM OF TONGUE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. спинка языка Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOSAGE OF HYPERBARIC OXYGEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. доза гипербарического кислорода Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOSE OF ALLERGEN

Англо-русский медицинский словарь

доза аллергена Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOSE OF ANTIGEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. доза антигена * * * доза антигена Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOSE OF HYPERBARIC OXYGEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. доза гипербарического кислорода Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOSE OF NATURAL BACKGROUND RADIATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. доза за счет естественного радиационного фона Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOSE OF OXYGEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. доза кислорода Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOUBLE OSCILLOGRAPH

Англо-русский медицинский словарь

двухлучевой осциллограф Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOUBLECHANNEL OSCILLOGRAPH

Англо-русский медицинский словарь

двухканальный осциллограф Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOUBLESTAGE OPERATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. двухмоментная операция Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOUCHE OF CHARCOT

Англо-русский медицинский словарь

душ Шарко Англо-русский медицинский словарь.2012.

DRAG OUT

Англо-русский медицинский словарь

затягивать Англо-русский медицинский словарь.2012.

DRAGGING OUT

Англо-русский медицинский словарь

затягивание Англо-русский медицинский словарь.2012.

DRAWING OF MOUTH

Англо-русский медицинский словарь

оскомина Англо-русский медицинский словарь.2012.

DRENCHING THE TISSUES WITH OXYGEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. насыщение тканей кислородом Англо-русский медицинский словарь.2012.

DROPSY OF AMNION

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. многоводие * * * гидрамнион, многоводие Англо-русский медицинский словарь.2012.

DROPSY OF BRAIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. водянка головного мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

DROPSY OF CHEST

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. гидроторакс * * * гидроторакс Англо-русский медицинский словарь.2012.

DROPSY OF HEAD

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. гидроцефалия Англо-русский медицинский словарь.2012.

DROPSY OF TESTICULAR MEMBRANES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. водянка оболочек яичка Англо-русский медицинский словарь.2012.

DRY OBJECTIVE

Англо-русский медицинский словарь

сухой объектив Англо-русский медицинский словарь.2012.

DUCT OF EPIDIDYMIS

Англо-русский медицинский словарь

проток придатка яичка Англо-русский медицинский словарь.2012.

DUCT OF EPIDIDYMUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. проток придатка яичка Англо-русский медицинский словарь.2012.

DULLNESS OF HEARING

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. тугоухость Англо-русский медицинский словарь.2012.

DULLNESS OF VISION

Англо-русский медицинский словарь

притупление зрения Англо-русский медицинский словарь.2012.

DULLNESS ON PERCUSSION

Англо-русский медицинский словарь

укорочение перкуторного звука Англо-русский медицинский словарь.2012.

DULNESS OF HEARING

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. тугоухость Англо-русский медицинский словарь.2012.

DUODENAL OBSTRUCTION

Англо-русский медицинский словарь

непроходимость двенадцатиперстной кишки Англо-русский медицинский словарь.2012.

DUPLICATION OF COLON

Англо-русский медицинский словарь

удвоение толстой кишки Англо-русский медицинский словарь.2012.

DUPLICATION OF KIDNEYS

Англо-русский медицинский словарь

удвоение почек Англо-русский медицинский словарь.2012.

DUPLICATION OF URETER

Англо-русский медицинский словарь

удвоение мочеточника Англо-русский медицинский словарь.2012.

DURATION OF EXPOSURE

Англо-русский медицинский словарь

мед. длительность экспозиции Англо-русский медицинский словарь.2012.

DUSTINESS OF ATMOSPHERE

Англо-русский медицинский словарь

запылённость атмосферы Англо-русский медицинский словарь.2012.

DYING OFF

Англо-русский медицинский словарь

отмирание Англо-русский медицинский словарь.2012.

DYSENTERY ORGANISMS

Англо-русский медицинский словарь

дизентерийные бактерии Англо-русский медицинский словарь.2012.

DYSMETABOLIC OLIGOPHRENIA

Англо-русский медицинский словарь

дисметаболическая олигофрения Англо-русский медицинский словарь.2012.

DYSPLASIA OF BONE

Англо-русский медицинский словарь

остеодисплазия Англо-русский медицинский словарь.2012.

DYSTROPHY OF IRIS

Англо-русский медицинский словарь

дистрофия радужки Англо-русский медицинский словарь.2012.

DYSTROPHY OF NAILS

Англо-русский медицинский словарь

дистрофия ногтей Англо-русский медицинский словарь.2012.

DYSTROPHY OF NEWBORN

Англо-русский медицинский словарь

дистрофия новорождённых Англо-русский медицинский словарь.2012.

EAR OXIMETER

Англо-русский медицинский словарь

ушной оксиметр Англо-русский медицинский словарь.2012.

EARLY OSTEOSYNTHESIS

Англо-русский медицинский словарь

ранний остеосинтез Англо-русский медицинский словарь.2012.

EARTHFREE OUTPUT CIRCUIT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. незаземленная выходная цепь Англо-русский медицинский словарь.2012.

ECCENTRIC OCCLUSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эксцентрический окклюзия * * * стом. эксцентрическая окклюзия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ECLAMPSIA OF PREGNANCY

Англо-русский медицинский словарь

эклампсия беременных Англо-русский медицинский словарь.2012.

ECTOPIA OF TESTIS

Англо-русский медицинский словарь

эктопия яичка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ECTOPIC OSSIFICATION

Англо-русский медицинский словарь

эктопическое окостенение Англо-русский медицинский словарь.2012.

ECTOPIC OSTEOMA

Англо-русский медицинский словарь

экстраоссальная [эктопическая] остеома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ECTOPIC URETERIC ORIFICE

Англо-русский медицинский словарь

эктопия устья мочеточника Англо-русский медицинский словарь.2012.

EDEMA OF LUNG

Англо-русский медицинский словарь

отёк лёгких Англо-русский медицинский словарь.2012.

EDEMA OF PREGNANCY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. водянка беременных Англо-русский медицинский словарь.2012.

EDEMA OF PREGNANT

Англо-русский медицинский словарь

водянка беременных Англо-русский медицинский словарь.2012.

EDGETOEDGE OCCLUSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. прямой прикус Англо-русский медицинский словарь.2012.

EFFECT OF DRUG

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. действие лекарственного средства Англо-русский медицинский словарь.2012.

EFFECT OF MUTATION

Англо-русский медицинский словарь

мутационное действие Англо-русский медицинский словарь.2012.

EFFECT OF POISON

Англо-русский медицинский словарь

действие яда Англо-русский медицинский словарь.2012.

EFFECT OF VENOM

Англо-русский медицинский словарь

действие яда Англо-русский медицинский словарь.2012.

EFFICACY OF MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эффективность лекарственного средства Англо-русский медицинский словарь.2012.

EFFICIENCY OF ABSORPTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эффективность всасывания Англо-русский медицинский словарь.2012.

EFFICIENCY OF COUNTING

Англо-русский медицинский словарь

эффективность счёта Англо-русский медицинский словарь.2012.

EGYPTIAN OPHTHALMIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. трахома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTIVE OPERATION

Англо-русский медицинский словарь

плановая операция Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTRIC OPHTHALMIA

Англо-русский медицинский словарь

снежная офтальмия, электрическая офтальмия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTRIC OSCILLOGRAPH

Англо-русский медицинский словарь

электрический осциллограф Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTRICAL ALTERNATION OF THE HEART

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. электрический альтернация ритма сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTRICAL FORCES OF THE HEART

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. биопотенциал сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTROANALGESIA OF NERVES

Англо-русский медицинский словарь

электроаналгезия нервов Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTROMAGNETIC OSCILLOGRAPH

Англо-русский медицинский словарь

электромагнитный осциллограф Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTROMECHANICAL OSCILLOGRAPH

Англо-русский медицинский словарь

электромеханический осциллограф Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTRONIC OSCILLOSCOPE

Англо-русский медицинский словарь

электронный осциллоскоп Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTROPHONOPHORESIS OF MEDICINES

Англо-русский медицинский словарь

электрофонофорез лекарств Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTROPHORESIS OF FACE

Англо-русский медицинский словарь

электрофорез области лица Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELECTROSTATIC OSCILLOGRAPH

Англо-русский медицинский словарь

электростатический осциллограф Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELEMENT OF SKIN RASH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. элемент кожных сыпей Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELEPHANTIASIS OF LOWER EXTREMITIES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. слоновость нижних конечностей Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELEPHANTIASIS OF SCROTUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. слоновость мошонки Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELEVATION OF DIAPHRAGM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. релаксация диафрагмы Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELIMINATION OF BACILLI

Англо-русский медицинский словарь

бацилловыделение Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELIMINATION OF CLONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. делеция клона Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELIMINATOR OF BACILLI

Англо-русский медицинский словарь

бацилловыделитель Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMBARRASSMENT OF VENTILATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. нарушение вентиляции * * * недостаточность вентиляции (лёгких) Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMBOLISM OF MESENTERIC VESSELS OF THE BOWEL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эмболия сосудов брыжейки кишки Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMBRYOMA OF KIDNEY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аденосаркома почки * * * аденомиосаркома, аденосаркома почки, нефробластома, эмбриональная нефрома, нефрома, опухоль Бирх-Гиршфельда, опухоль Вильмса

EMBRYOMA OF OVARY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эмбриональная карцинома яичника Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMERGENCY OPERATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. экстренная операция; неотложная операция * * * неотложная операция, экстренная операция Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMERGENCY OXYGEN

Англо-русский медицинский словарь

аварийный кислород Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMERGENCY OXYGEN DELIVERY DEVICE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. легочный автомат Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMISSION OF HEAT

Англо-русский медицинский словарь

теплоотдача Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMOTIONAL OLIGURIA

Англо-русский медицинский словарь

эмоциональная олигурия Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMOTIONAL OUTBURST

Англо-русский медицинский словарь

эмоциональная вспышка Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMPYEMA OF NECESSITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. прободающая эмпиема Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMPYEMA OF PERICARDIUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гнойный перикардит * * * гнойный перикардит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENAMEL ORGAN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эмалевый орган (зубного зачатка) * * * зубной орган, эмалевый орган Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENCAPSULATION OF DELUSION

Англо-русский медицинский словарь

инкапсуляция бреда Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENCIRCLING OPERATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. операция стягивания склеры Англо-русский медицинский словарь.2012.

END OF TENDON

Англо-русский медицинский словарь

конец сухожилия Англо-русский медицинский словарь.2012.

END ORGAN

Англо-русский медицинский словарь

концевой орган Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDARTERITIS OBLITERANS

Англо-русский медицинский словарь

облитерирующий эндартериит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDOCHONDRAL OSSIFICATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эндохондральное окостенение * * * эндохондральное окостенение Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDOCRINOUS ONCOGENESIS

Англо-русский медицинский словарь

эндокринный онкогенез Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDOCRINOUS OPHTHALMOPATHY

Англо-русский медицинский словарь

эндокринная офтальмопатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDOCRINOUS OSTEODYSTROPHY

Англо-русский медицинский словарь

эндокринная остеодистрофия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDOGENOUS OBESITY

Англо-русский медицинский словарь

эндогенное ожирение Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDOSTEAL OSSIFICATION

Англо-русский медицинский словарь

эндостальное окостенение Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDTOEND OCCLUSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. прямой прикус Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENLARGED CYSTIC OVARY

Англо-русский медицинский словарь

большой серый яичник Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENLARGEMEMT OF LIVER

Англо-русский медицинский словарь

гепатомегалия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENLARGEMENT OF ABDOMEN

Англо-русский медицинский словарь

увеличение живота Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENLARGEMENT OF HEART

Англо-русский медицинский словарь

расширение сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENLARGEMENT OF LEVER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. увеличение печени Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENLARGEMENT OF SPLEEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. увеличение селезенки Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENTERAL OXYGENATION

Англо-русский медицинский словарь

энтеральная оксигенация Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENTRY OF INFECTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. входные ворота инфекции * * * входные ворота инфекции Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENUCLEATION OF EYEBALL

Англо-русский медицинский словарь

хир. офтальмэктомия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENVELOPE OF CYST

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. оболочка кисты Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPACTAL OSSICLE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. шовная кость (черепа) Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPIPHYSEAL OSTEOMYELITIS

Англо-русский медицинский словарь

эпифизарный остеомиелит Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPISODE OF PAIN

Англо-русский медицинский словарь

приступ боли Англо-русский медицинский словарь.2012.

EQUILIBRATING OPERATION

Англо-русский медицинский словарь

перерезка мышцы-антагониста при параличе глазодвигательной мышцы Англо-русский медицинский словарь.2012.

EROSION OF CORNEA

Англо-русский медицинский словарь

эрозия роговицы Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERROR OF DIFFERENCE

Англо-русский медицинский словарь

ошибка разности Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERROR OF MEASUREMENT

Англо-русский медицинский словарь

ошибка измерения Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERYTHROPLASIA OF QUEYRAT

Англо-русский медицинский словарь

эритроплазия Кейра Англо-русский медицинский словарь.2012.

ESOPHAGEAL OPENING

Англо-русский медицинский словарь

пищеводное отверстие диафрагмы Англо-русский медицинский словарь.2012.

ESOPHAGOGASTRIC ORIFICE

Англо-русский медицинский словарь

кардиальное отверстие желудочка Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXHAUST SMOKE OPACITY

Англо-русский медицинский словарь

дымность отработавших газов двигателя Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXOGENOUS OBESITY

Англо-русский медицинский словарь

экзогенное ожирение Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXOGENOUS OCHRONOSIS

Англо-русский медицинский словарь

экзогенный охроноз Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.324114737 сек)
T: 0.328364387 M: 1 D: 0