Найдено 200+ «M»

M

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метр[c steelblue], -ра

MAGNESIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

магній[c steelblue], -нію

MAGNET

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

магніт[c steelblue], -ту

MASS SPECTROGRAPH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектрограф[c steelblue], -фа

MASS SPECTROMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектрометр[c steelblue], -ра

MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектрометрія

MASS SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектроскопія

MASS-BALANCE EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння матеріального балансу

MASS-SELECTIVE DETECTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-селективний детектор

MATERIAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

матеріал[c steelblue], -лу

MCL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гранично-допустима концентрація

MDGC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатовимірна газова хроматографія

MECA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молекулярно-емісійна спектрометрія в порожнині

MEKC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

міцелярна електрокінетична хроматографія

MENISCUS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl menisciменіск[c steelblue], -ка

MERCURY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ртуть; живе срібло

METHYL ISOBUTYL KETONE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метилізобутилкетон[c steelblue], -ну

METHYL RED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метиловий червоний

METHYLENE BLUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метиленовий блакитний

MFE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ртутний плівковий електрод

MIBK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метилізобутилкетон[c steelblue], -ну

MICROANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мікроаналіз[c steelblue], -зу

MICROSCOPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мікроскоп[c steelblue], -па

MICROWAVE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мікрохвильовий

MILL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

млин[c steelblue], -ну

MILLIMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

міліметр[c steelblue], -ра

MINERAL ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мінеральна кислота

MINIMUM DETECTABLE QUANTITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мінімальний вміст, який можна виявити

MIXTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

суміш[c steelblue], -ші

MLC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

міцелярна рідинна хроматографія

MM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

міліметр[c steelblue], -ра

MO

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молекулярна орбіталь

MOBILE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рухомий; рухливий

MOBILE-PHASE MASS FLOW RATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

масова швидкість потоку рухомої фази

MOBILE-PHASE MODIFIER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

модифікатор рухомої фази

MOBILE-PHASE VOLUME FLOW RATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'ємна швидкість потоку рухомої фази

MOBILITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рухомість[c steelblue], -мості; рухливість[c steelblue], -вості

MODIFY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

модифікувати

MODULATION POLAROGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

модуляційна полярографія

MOISTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вологість[c steelblue], -гості

MOLAR ABSORPTIVITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молярний коефіцієнт поглинання

MOLAR CONCENTRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молярна концентрація

MOLAR RATIO

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молярне відношення

MOLARITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молярність[c steelblue], -ності

MOLECULAR CRYSTAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молекулярний кристал

MOLECULAR EMISSION CAVITY ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молекулярно-емісійна спектрометрія в порожнині

MOLECULAR MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молекулярна маса

MOLECULAR STRUCTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молекулярна структура

MOLYBDENUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молібден[c steelblue], -ну

MONOCHROMATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

монохроматор[c steelblue], -ра

MONOCLINIC SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

моноклинна система

MONOCRYSTAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

монокристал[c steelblue], -ла

MONOHYDRIC ALCOHOL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

одноатомний спирт

MONOLAYER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

моношар[c steelblue], -ру

MONOMER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мономер[c steelblue], -ра

MONOSACCHARIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

моносахарид[c steelblue], -ду

MOTHER LIQUOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

маточний розчин

MOULD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n прес-форма2) v пресувати

MS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) мас-спектроскопія 2) мас-спектрометрія

MSD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-селективний детектор

MULTICHANNEL ANALYZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатоканальний аналізатор

MULTIDIMENSIONAL GAS CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатовимірна газова хроматографія

MULTIELEMENT LAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатоелементна лампа

MULTILIGAND COMPLEX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

різнолігандний комплекс

MULTIPASS SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатоходова система

MULTIPLE DROPPING ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

множинний крапаючий електрод

MULTIPLE TERM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мультиплетний терм

MULTIPLICITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мультиплетність[c steelblue], -ності

MULTISLOT BURNER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатощілинний пальник

MULTISWEEP POLAROGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полярографія з багаторазовою розгорткою потенціалу

MUREXIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мурексид[c steelblue], -ду

MUSTARD GAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іприт[c steelblue], -ту

MUTAGEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мутаген[c steelblue], -ну

MUTAGENICITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мутагенність[c steelblue], -ності

MUTUAL INTERFERENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

взаємний заважальний вплив

ABSOLUTE ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсолютна похибка вимірювання

ACCESSORY MINERALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl акцесорні мінерали

ACTIVITY OF A RADIOACTIVE MATERIAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активність радіоактивної речовини

ADEQUATE MODEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

адекватна модель

AIR-FLOW METER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повітромір[c steelblue], -ра

ALKALINE-EARTH METAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лужноземельний метал

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Американське товариство реактивів та матеріалів

ANALOGUE MODEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналогова модель

ANTIBONDING MOLECULAR ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпушувальна молекулярна орбіталь

ARITHMETIC MEAN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

середнє арифметичне

ATOMIC MASS UNIT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомна одиниця маси

BASE METAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неблагородний метал

BONDING MOLECULAR ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язувальна молекулярна орбіталь

BROWNIAN MOTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

броунівський рух

CATALYTIC METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

каталітичний метод

CONFIDENCE LEVELS ABOUT THE MEAN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу

CONSERVATION OF MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

принцип збереження маси

CONSTANT BOILING MIXTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

постійно кипляча суміш

CONTINUOUS ADDITION METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод безперервних добавок

CROSS POLARIZATION-MAGIC ANGLE SPINNING NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектроскопія ЯМР з обертанням зразка під магічним кутом і використанням крос-поляризації

DIPOLE MOMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

дипольний момент

DISPERSION MEDIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

дисперсійне середовище

FAST ATOM BOMBARDMENT MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектрометрія з іонізацією прискореними атомами

FIXED CONCENTRATION METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод фіксованої концентрації

FIXED TIME METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод фіксованого часу

FLUX MONITOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

показник потоку

GOOD MANUFACTURING PRACTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

належна виробнича практика

HIGHEST OCCUPIED MOLECULAR ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

найвища зайнята молекулярна орбіталь

INDIRECT MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

опосередковане вимірювання

INDUCTIVELY COUPLED PLASMA COMBINED WITH MASS SPECTROMETRY DETECTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектрометрія з індуктивно- зв'язаною плазмою

INITIAL RATE METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод початкових швидкостей

KINETIC METHOD OF ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кінетичний метод аналізу

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

система керування інформацією в лабораторії

LABORATORY METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лабораторний метод

LASER DESORPTION MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна лазерна десорбція

LIGHT MODULATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

модуляція світла

LOGARITHMIC MEAN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

середнє логарифмічне

NOBLE METALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl благородні метали

NON-AQUEOUS MEDIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неводне середовище

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ядерний магнітний резонанс

OPTICAL MULTICHANNEL ANALYZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптичний багатоканальний атомізатор

PEAK AREA METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод площини піка

PHARMACOPOEIAL MONOGRAPH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фармакопейна монографія

PLANT MATERIALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl рослинні матеріали

PLASMA DESORPTION MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна плазмова десорбція

POPULATION MEAN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

математичне сподівання

QUADRATIC MEAN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

середнє квадратичне

QUALITY MANUAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

настанова з якості

QUANTIZATION ERROR{ (OF A MEASURING INSTRUMENT)}

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

похибка перервності ; похибка квантування

QUANTUM MECHANICS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

квантова механіка

RANDOM ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

випадкова похибка вимірювання

RARE-EARTH METALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl рідкісноземельні метали

RELATIVE ATOMIC MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна атомна маса

RELATIVE ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна похибка вимірювання

RELATIVE FORMULA MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна формульна маса

RELATIVE ISOTOPIC MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна ізотопна маса

RELATIVE MOLECULAR MASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна молекулярна маса

REPEATABILITY OF MEASUREMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

збіжність результатів вимірювань

REPLICATE MEASUREMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl паралельні вимірювання

RESULT OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

результат вимірювання

ROOT MEAN SQUARE DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

середньоквадратичне відхилення

SCANNING ELECTRON MICROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

растрова електронна мікроскопія

SEMIPERMEABLE MEMBRANE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

напівпроникна мембрана

SOLID-PHASE MICROEXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердофазна мікроекстракція

SPACE MODEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

просторова модель

SPARK SOURCE MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іскрова мас-спектрометрія

SPECTRAL BANDWIDTH OF MONOCHROMATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектральна смуга пропускання

SYSTEMATIC ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

систематична похибка вимірювання

THERMAL DESORPTION MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна термічна десорбція

THERMAL IONIZATION MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна термічна іонізація

UNCERTAINTY OF MEASUREMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

невизначеність вимірювань

PACKING WITH MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тампонада мышцей Англо-русский медицинский словарь.2012.

PAIN ON MICTURITION

Англо-русский медицинский словарь

боль при мочеиспускании Англо-русский медицинский словарь.2012.

PAINFUL METASTASES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. боль, вызванный метастазами Англо-русский медицинский словарь.2012.

PAINFUL MOVEMENT

Англо-русский медицинский словарь

болезненное движение Англо-русский медицинский словарь.2012.

PARALYTIC MYDRIASIS

Англо-русский медицинский словарь

паралитический мидриаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

PEAK FLOW METER

Англо-русский медицинский словарь

мед.; тех. пневмотахометр Англо-русский медицинский словарь.2012.

PEAT THERAPEUTIC MUDS

Англо-русский медицинский словарь

лечебные торфяные грязи Англо-русский медицинский словарь.2012.

PEATY MUD APPLICATION

Англо-русский медицинский словарь

аппликация торфа Англо-русский медицинский словарь.2012.

PELVIC MASS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. опухолевидный образование в малом тазу Англо-русский медицинский словарь.2012.

PEPTIDE MAPPING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. составление пептидных карт белков Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERCEPTUAL MEASURE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. критерий восприятия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERFORATIVE OTITIS MEDIA

Англо-русский медицинский словарь

средний перфоративный отит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERFORMANCE MEASUREMENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. оценка работоспособности Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERIANAL MARGINAL ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

перианальный подкожный парапроктит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERIAPPENDICEAL MASS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аппендикулярный инфильтрат * * * аппендикулярный инфильтрат Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERINATAL MORTALITY

Англо-русский медицинский словарь

перинатальная смертность Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERINEAL MEMBRANE

Англо-русский медицинский словарь

мембрана промежности Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERIODIC MANIA

Англо-русский медицинский словарь

периодическая мания Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERIODIC MIGRAINOUS NEURALGIA

Англо-русский медицинский словарь

мигренозная невралгия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERIODONTAL MEMBRANE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. перицемент Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERIODONTAL MEMBRANE FIBER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. волокно периодонта Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERISTOMAL MESODERM

Англо-русский медицинский словарь

перистомальная мезодерма Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERITONEAL MURMUR

Англо-русский медицинский словарь

шум трения брюшины Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERONEAL MUSCULAR ATROPHY

Англо-русский медицинский словарь

перонеальная мышечная атрофия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERSONAL RADIATION MONITOR

Англо-русский медицинский словарь

индивидуальный дозиметр ионизирующего излучения, персональный дозиметр ионизирующего излучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

PERSONALITY MEASURE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. показатель личностных качеств Англо-русский медицинский словарь.2012.

PETIT MAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. малый припадок * * * малая эпилепсия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHANTOM MOVEMENTS

Англо-русский медицинский словарь

фантомные движения (ощущаемые больным в ампутированной конечности) Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHARMACOLOGICAL MEASURES

Англо-русский медицинский словарь

фармакологические меры Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHASE MICROSCOPE

Англо-русский медицинский словарь

фазово-контрастный микроскоп Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHASE MICROSCOPY

Англо-русский медицинский словарь

фазово-контрастная микроскопия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHASECONTRAST MICROSCOPE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фазово-контрастный микроскоп Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHLEGMONOUS MASTITIS

Англо-русский медицинский словарь

флегмонозный мастит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHOSPHORIC METABOLISM

Англо-русский медицинский словарь

фосфорный обмен Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHOSPHORYLATED METABOLITE

Англо-русский медицинский словарь

фосфорилированный метаболит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHOTOSENSITIVE MATERIAL

Англо-русский медицинский словарь

фоточувствительный материал Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHYSICAL MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. физиотерапия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PIA MATER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. мягкая (сосудистая) оболочка мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

PICTURESQUE MEMORY

Англо-русский медицинский словарь

образная память Англо-русский медицинский словарь.2012.

PILULAR MASS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пилюльный масса Англо-русский медицинский словарь.2012.

PIRIFORM MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

грушевидная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

PISTONLIKE MOTION

Англо-русский медицинский словарь

осевая тракция Англо-русский медицинский словарь.2012.

PITCHY MEMORY DEFECT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. провал памяти Англо-русский медицинский словарь.2012.

PITUITARY MICROADENOMA

Англо-русский медицинский словарь

микроаденома гипофиза Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLACENTA MARGINATA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. краевая плацента Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLACENTA MEMBRANACEA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пленчатая плацента * * * перепончатая плацента Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLACENTA MULTILOBA

Англо-русский медицинский словарь

многодольчатая плацента Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLACENTA MULTIPARTITA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. многодольчатая плацента * * * многодольчатая плацента Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLACENTA PREVIA MARGINATA

Англо-русский медицинский словарь

краевая предлежащая плацента Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLANTAR INTEROSSEOUS MUSCLES

Англо-русский медицинский словарь

межкостные подошвенные мышцы Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLANTAR METATARSAL ARTERIES

Англо-русский медицинский словарь

подошвенные плюсневые артерии Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLANTAR METATARSAL LIGAMENTS

Англо-русский медицинский словарь

подошвенные плюсневые связки Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLANTAR METATARSAL VEINS

Англо-русский медицинский словарь

подошвенные плюсневые вены Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLANTAR MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

подошвенная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLANTAR MUSCLE REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

тыльно-стопный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLANTAR QUADRATE MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

квадратная мышца подошвы Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLAQUE MUQUESE

Англо-русский медицинский словарь

слизистая бляшка Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLASMA CELL MASTITIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. плазмоцитарный мастит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLASMA MEMBRANE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. цитолемма * * * плазматическая мембрана Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLASMACELL MASTITIS

Англо-русский медицинский словарь

плазмоцитарный мастит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLASTICS MEDIA FILTER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. биофильтр с пластмассовой загрузкой Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLATE OF MODIOLUS

Англо-русский медицинский словарь

пластинка веретена Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLATELET MEMBRANE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. оболочка тромбоцитов Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLEURAL MESOTHELIOMA

Англо-русский медицинский словарь

мезотелиома плевры Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLEUROESOPHAGEAL MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

плевропищеводная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLEUROPERICARDIAL MURMUR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. плевроперикардиальный шум Англо-русский медицинский словарь.2012.

PLUS MODIFIERS

Англо-русский медицинский словарь

плюс-модификаторы Англо-русский медицинский словарь.2012.

PNEUMOCOCCAL MENINGITIS

Англо-русский медицинский словарь

пневмококковый менингит Англо-русский медицинский словарь.2012.

POCKET MEDICINE CASE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. карманная аптечка Англо-русский медицинский словарь.2012.

POINT MUTATION

Англо-русский медицинский словарь

точковая мутация Англо-русский медицинский словарь.2012.

POKEWEED MITOGEN

Англо-русский медицинский словарь

митоген фитолакки американской Англо-русский медицинский словарь.2012.

POLARIZING MICROSCOPE

Англо-русский медицинский словарь

поляризационный микроскоп Англо-русский медицинский словарь.2012.

POLLUTANT MONITORING

Англо-русский медицинский словарь

наблюдение за загрязняющими веществами Англо-русский медицинский словарь.2012.

POLYCLONAL MITOGEN

Англо-русский медицинский словарь

поликлональный митоген Англо-русский медицинский словарь.2012.

POLYCYTHEMIA MYELOPATHICA

Англо-русский медицинский словарь

миелопатическая полицитемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

POLYMERIC MATRIX TABLET

Англо-русский медицинский словарь

полимерная матричная таблетка, таблетка с полимерной матрицей Англо-русский медицинский словарь.2012.

POLYMETHYLMETHACRYLATE MICROSPHERES

Англо-русский медицинский словарь

полиметилметакрилатные микросферы Англо-русский медицинский словарь.2012.

POPLITEAL MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

подколенная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

PORCELAIN MORTAR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фарфоровая ступка Англо-русский медицинский словарь.2012.

PORTAWARM MATTRESS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. матрац-грелка * * * матрац-грелка Англо-русский медицинский словарь.2012.

PORTWINE MARK

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. винный невус Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSITIVE MENTAL SYMPTOM

Англо-русский медицинский словарь

психический позитивный симптом Англо-русский медицинский словарь.2012.

POST MORTEM

Англо-русский медицинский словарь

мед.нареч. после смерти Англо-русский медицинский словарь.2012.

POST MORTEM EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. аутопсия Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTCLINICAL MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. реабилитационный медицина Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR ATLANTOOCCIPITAL MEMBRANE

Англо-русский медицинский словарь

задняя атлантозатылочная мембрана, задняя атлантозатылочная перепонка Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR AURICULAR MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

задняя ушная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR CRICOARYTENOID MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

задняя перстнечерпаловидная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR FOSSA MENINGIOMA

Англо-русский медицинский словарь

менингиома задней черепной ямки Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR MALLEAR FOLD

Англо-русский медицинский словарь

задняя молоточковая складка Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR MEDIASTINAL APPROACH

Англо-русский медицинский словарь

задний медиастинальный доступ Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR MEDIASTINUM

Англо-русский медицинский словарь

заднее средостение Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR MENINGEAL ARTERY

Англо-русский медицинский словарь

задняя менингеальная артерия, задняя артерия мозговой оболочки Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR MENISCOFEMORAL LIGAMENT

Англо-русский медицинский словарь

задняя менискобедренная связка Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR MYOCARDIAL INFARCTION

Англо-русский медицинский словарь

инфаркт задней стенки левого желудочка, диафрагмальный инфаркт миокарда, инфаркт миокарда задней стенки левого желудочка, разг. задний инфаркт миокарда, нижний и

POSTERIOR SCALENE MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

задняя лестничная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERIOR TIBIAL MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

задняя большеберцовая мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTEROBASAL MYOCARDIAL INFARCTION

Англо-русский медицинский словарь

заднебазальный инфаркт миокарда Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTERODIAPHRAGMATIC MYOCARDIAL INFARCTION

Англо-русский медицинский словарь

заднедиафрагмальный инфаркт миокарда Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTEROLATERAL MYOCARDIAL INFARCTION

Англо-русский медицинский словарь

разг. заднебоковой инфаркт миокарда, инфаркт миокарда задней и боковой стенок левого желудочка Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTMITOTIC MATURE CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. зрелая дифференцированная клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTOPERATIVE MENINGITIS

Англо-русский медицинский словарь

послеоперационный менингит Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTOPERATIVE MYOCARDIAL INFARCTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. послеоперационный инфаркт миокарда Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTOPERATIVE REGIMEN MANAGEMENT

Англо-русский медицинский словарь

ведение послеоперационного периода Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTPARTUM METROTHROMBOPHLEBITIS

Англо-русский медицинский словарь

послеродовой метротромбофлебит Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTSYNAPTIC MEMBRANE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. постсинаптический мембрана * * * постсинаптическая мембрана Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTURAL MECHANISM

Англо-русский медицинский словарь

постуральный механизм Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTURE MYOCLONIA

Англо-русский медицинский словарь

миоклония позы, постуральная миоклония Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTVACCINAL MENINGOENCEPHALITIS

Англо-русский медицинский словарь

поствакцинальный менингоэнцефалит Англо-русский медицинский словарь.2012.

POSTVACCINAL MYELITIS

Англо-русский медицинский словарь

поствакцинальный миелит Англо-русский медицинский словарь.2012.

POT MARIGOLD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. лекарственный календула Англо-русский медицинский словарь.2012.

POTATO MEDIUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. картофельный среда Англо-русский медицинский словарь.2012.

POWDER MARKING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. внедрение порошинок Англо-русский медицинский словарь.2012.

POWDERED MILK

Англо-русский медицинский словарь

порошковое молоко Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRACTITIONER OF MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

врач Англо-русский медицинский словарь.2012.

PREANESTHETIC MEDICATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. премедикация * * * премедикация Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRECANCEROUS MELANOSIS

Англо-русский медицинский словарь

предраковый меланоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRECAUTIONARY MEASURES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. мера предосторожности Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRECIOUS METAL ALLOY

Англо-русский медицинский словарь

драгоценный сплав Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRECLINICAL MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. преклинический медицина Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRECOCIOUS MENSTRUATION

Англо-русский медицинский словарь

ранняя менструация Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRECORDIAL MAPPING

Англо-русский медицинский словарь

прекордиальное картирование, прекордиальное картографирование Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRECORDIAL MOVEMENT

Англо-русский медицинский словарь

прекордиальная пульсация Англо-русский медицинский словарь.2012.

PREMATURE MENOPAUSE

Англо-русский медицинский словарь

преждевременная менопауза Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRENATAL ANESTHETIC MANAGEMENT

Англо-русский медицинский словарь

дородовое ведение наркоза Англо-русский медицинский словарь.2012.

PREPACKAGING OF MEDICATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расфасовка лекарственных средств Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRESCRIBED MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

лекарственное средство отпускаемое по рецепту Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRESCRIPTION OF MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

назначение лекарства Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRESENILE MELANCHOLIA

Англо-русский медицинский словарь

пресенильная меланхолия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRESERVING MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. профилактическая медицина Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRESSORECEPTIVE MECHANISM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. механизм барорецепции Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRESYNAPTIC MEMBRANE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пресинаптический мембрана * * * пресинаптическая мембрана Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRESYSTOLIC MURMUR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пресистолический шум * * * пресистолический шум Англо-русский медицинский словарь.2012.

PREVENTIVE MAINTENANCE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. профилактический обслуживание Англо-русский медицинский словарь.2012.

PREVENTIVE MEASURES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. профилактическая мера Англо-русский медицинский словарь.2012.

PREVENTIVE MEDICATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. профилактический введение лекарственного средства Англо-русский медицинский словарь.2012.

PREVENTIVE MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. профилактический медицина * * * профилактическая медицина Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRIMARY MACULAR ATROPHY

Англо-русский медицинский словарь

анетодермия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRIMARY MEDICAL CARE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. первичная медико-санитарная помощь Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRIMARY MICROCEPHALIC OLIGOPHRENIA

Англо-русский медицинский словарь

первичная микроцефалическая олигофрения Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRIMARY MUTANT

Англо-русский медицинский словарь

первичный мутант Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRIMARY MYXEDEMA

Англо-русский медицинский словарь

первичная микседема Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROBABLE MYOCARDIAL INFARCTION

Англо-русский медицинский словарь

вероятный инфаркт миокарда Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROCERUS MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

мышца гордецов Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROCHLORPERAZINE MALEATE

Англо-русский медицинский словарь

биохим. метеразин Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRODROMAL MYOPIA

Англо-русский медицинский словарь

продромальная близорукость Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROFOUND MENTAL RETARDATION

Англо-русский медицинский словарь

умственная тяжёлая отсталость Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROGRESSIVE MALIGNANT ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

злокачественная прогрессирующая анемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROGRESSIVE MULTIPLE HYALOSEROSITIS

Англо-русский медицинский словарь

множественный прогрессирующий гиалосерозит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROGRESSIVE MUSCULAR ATROPHY

Англо-русский медицинский словарь

болезнь Арана-Дюшенна, атрофический паралич Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROGRESSIVE MUSCULAR DYSTROPHIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. прогрессирующая миопатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROGRESSIVE MUSCULAR DYSTROPHY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. прогрессирующая мышечная дистрофия * * * мышечная прогрессирующая дистрофия, миодистрофия Эрба-Рота, ювенильная миопатия Англо-русский медицинский с

PROGRESSIVE MYOPIA

Англо-русский медицинский словарь

прогрессирующая близорукость Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROLONGED MEMORY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. долговременная память Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROLONGED MENSTRUATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. затяжная менструация Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROMETAPHASE MOVEMENT

Англо-русский медицинский словарь

прометафазное движение Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROPER MUCOUS PLATE

Англо-русский медицинский словарь

собственная пластинка слизистой оболочки Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROPHYLACTIC MEDICAL EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

диспансерное обследование Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROPRIETARY MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. патентованный лекарственный средство Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROPULSIVE MOVEMENT

Англо-русский медицинский словарь

пропульсивное продвижение пищи Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROSPECTIVE MOTHER

Англо-русский медицинский словарь

будущая мать Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROTECTIVE MASK

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. противогаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROTEIN MALABSORPTION

Англо-русский медицинский словарь

нарушенная абсорбция белка Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROTEIN MICROELECTROPHORESIS APPARATUS

Англо-русский медицинский словарь

прибор для микроэлектрофореза белков Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROTRACTED MENSTRUATION

Англо-русский медицинский словарь

затянувшаяся менструация Англо-русский медицинский словарь.2012.

PSAMMOMATOUS MENINGIOMA

Англо-русский медицинский словарь

псаммоматозная менингиома Англо-русский медицинский словарь.2012.

PSEUDOHYPERTROPHIC MUSCULAR PARALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

мышечная псевдогипертрофическая (детская) дистрофия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. психологический параметр Англо-русский медицинский словарь.2012.

PSYCHOSOMATIC MEDICINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. психосоматический медицина Англо-русский медицинский словарь.2012.

PUBERTAL MASTITIS

Англо-русский медицинский словарь

пубертатная гинекомастия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PUBLIC MEDICAL SERVICE

Англо-русский медицинский словарь

медицинское обслуживание Англо-русский медицинский словарь.2012.

PUBOPROSTATIC MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

лобково-предстательная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

PUBORECTAL MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

лобково-прямокишечная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

PUBOVAGINAL MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

лобково-влагалищная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

PUBOVESICAL MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

лобково-пузырная мышца Англо-русский медицинский словарь.2012.

PUERPERAL MANIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пуэрперальный психоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

PUERPERAL METRITIS

Англо-русский медицинский словарь

послеродовой метрит, лохиометрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PULMONARY ALVEOLAR MICROLITHIASIS

Англо-русский медицинский словарь

лёгочный альвеолярный микролитиаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

PULMONARY MINUTE VOLUME

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. минутный объем дыхания; минутный объем легочной вентиляции Англо-русский медицинский словарь.2012.

PULSED MASSAGE

Англо-русский медицинский словарь

импульсный массаж Англо-русский медицинский словарь.2012.

PULSUS MAGNUS

Англо-русский медицинский словарь

высокий пульс Англо-русский медицинский словарь.2012.

PULSUS MONOCROTUS

Англо-русский медицинский словарь

монокротический пульс Англо-русский медицинский словарь.2012.

PURE WORD MUTENESS

Англо-русский медицинский словарь

невр. афемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

PURSUIT EYE MOVEMENTS

Англо-русский медицинский словарь

плавные [прослеживающие] движения глаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

PURULENT MENINGITIS

Англо-русский медицинский словарь

гнойный менингит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PURULENT MYELITIS

Англо-русский медицинский словарь

гнойный миелит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PURULENT MYOSITIS

Англо-русский медицинский словарь

гнойный миозит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PYOGENIC MEMBRANE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гнойный оболочка * * * пиогенная мембрана, гнойная оболочка Англо-русский медицинский словарь.2012.

PYRROLIDINE METHYL TETRACYCLINE

Англо-русский медицинский словарь

фарм. пирролидинметилтетрациклин Англо-русский медицинский словарь.2012.

QUADRANGULAR MEMBRANE

Англо-русский медицинский словарь

четырёхугольная мембрана Англо-русский медицинский словарь.2012.

QUADRATE PRONATOR MUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

квадратный пронатор Англо-русский медицинский словарь.2012.

RACEMIC MIXTURE

Англо-русский медицинский словарь

рацемическая смесь Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIAL MAZE

Англо-русский медицинский словарь

радиальный лабиринт Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIAL MYELOPATHY

Англо-русский медицинский словарь

лучевая миелопатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIANT MATTER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. радиоактивный вещество * * * радиоактивное вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIATION MONITOR

Англо-русский медицинский словарь

дозиметр ионизирующего излучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIATION MYELITIS

Англо-русский медицинский словарь

лучевой миелит Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIOACTIVE MARKER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. радиоактивный метка * * * радиоактивная метка, радиоактивный маркёр Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIOGRAPHIC CONTRAST MEDIUM

Англо-русский медицинский словарь

рентгеноконтрастное вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIOGRAPHIC METHOD

Англо-русский медицинский словарь

радиографический метод Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.276075364 сек)
T: 0.282569042 M: 1 D: 0