Найдено 200+ «E»

EBONITE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ебоніт[c steelblue], -ту

EC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електрохімічний

ECL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електрохемілюмінесценція

EDAX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енерго-дисперсійний рентгенівський аналіз

EDL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

безелектродна розрядна лампа

EDXF

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енерго-дисперсійна рентгенівська флуоресценція

EFFICIENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефективність[c steelblue], -ності

EFFICIENCY OF ATOMIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефективність атомізації

EFFICIENCY OF NEBULIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефективність розпилення

ELECTRON STOPPING POWER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гальмівна здатність електронів

ELEMENTARY CELL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

елементарна комірка; базисна комірка кристалічної решітки

ELIMINATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

елімінування, відщеплення

ELISA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердофазний імуноферментний аналіз

ELUANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

елюант[c steelblue], -ту

EM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електронна мікроскопія

EMPTY COLUMN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

колонна без насадки; колонка без насадки

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Агенція охорони навколишнього середовища США

EP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Європейська Фармакопея

EPA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Агенція охорони навколишнього середовища США

EPMA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електронно-зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз

EPR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електронний парамагнітний резонанс

ERIOCHROM BLACK T

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

еріохром чорний Т

ERLENMEYER FLASK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

колба Ерленмейєра; конічна колба

ESTIMATED VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розраховане значення залежної змінної

ETAAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електротермічна атомно-абсорбційна спектроскопія

ETHANE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

етан[c steelblue], -ну

ETHYL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

етил[c steelblue], -лу

ETHYL ACETATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

етилацетат[c steelblue], -ту

ETHYLENE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

етилен[c steelblue], -ну

ETHYNE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

етин[c steelblue], -ну

EUROPEAN PHARMACOPOEIA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Європейська Фармакопея

EXCHANGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n обмін[c steelblue], -ну 2) v обмінюватися

EXCHANGE LABELLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обмінне введення мітки

EXCIMER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ексимер[c steelblue], -ру

EXCIPLEX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ексиплекс[c steelblue], -су

EXCITON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екситон[c steelblue], -ну

EXOTHERMIC REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екзотермічна реакція

EXPERIMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

експеримент[c steelblue], -ту

EXPERIMENTAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

експериментальний

EXPERIMENTALIST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

експериментатор[c steelblue], -ра

EXPERIMENTATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

експериментування

EXTERNAL DIAMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зовнішній діаметр

EXTERNAL STANDARD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зовнішній стандарт

EXTINCTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

погашення; екстинкція

EXTRACT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n екстракт[c steelblue], -ту2) v екстрагувати; вилучати

EXTRACTABILITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екстраговність[c steelblue], -ності

EXTRACTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екстрагент[c steelblue], -ту

EXTRACTED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екстрагований

EXTRACTING AGENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екстракційний реагент

EXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екстракція; вилучення

EXTRACTION CONSTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

константа екстракції

EXTRACTION-PHOTOMETRIC DETERMINATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екстракційно-фотометричне визначення

ABSOLUTE ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсолютна похибка вимірювання

ABSORPTION EDGE WAVELENGTH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

довжина хвилі краю поглинання

ACID-BASE EQUILIBRIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кислотно-основна рівновага

ACTIVATION ENERGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енергія активації

ACTIVE ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активний електрод

ALLOYING ELEMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

легуючий елемент

AMPEROMETRIC TITRATION WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амперометричне титрування з двома індикаторними електродами

AMPEROMETRY WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амперометрія з двома індикаторними електродами

ANION EXCHANGER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аніонообмінник[c steelblue], -ка; аніоніт[c steelblue], -ту

ATOMIC EMISSION DETECTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-емісійний детектор

ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-емісійна спектроскопія

AUXILIARY ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

допоміжний електрод

BASE EXCHANGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

катіонний обмін

BOND DISSOCIATION ENERGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енергія дисоціації зв'язку

BONDING ELECTRONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl електрони зв'язку; зв'язувальні електрони

BREAKDOWN OF EMULSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

руйнування емульсії

BRIDGE ELEMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl елементи другого періоду

CAPILLARY ELECTROPHORESIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярний електрофорез

CAPILLARY ZONE ELECTROPHORESIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярний зонний електрофорез

CARBON PASTE ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вугільний пастовий електрод

CATION EXCHANGE RESIN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

катіонообмінна смола

CATION EXCHANGER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

катіонообмінник[c steelblue], -ку; катіоніт[c steelblue], -ту

COLUMN EFFICIENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефективність колонки

COMMON ION EFFECT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефект "спільного іона"

CONTROLLED-CURRENT POTENTIOMETRIC TITRATION WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціометричне титрування з контрольованим струмом і двома індикаторними електродами

CONTROLLED-CURRENT POTENTIOMETRY WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціометрія з контрольованим струмом і двома індикаторними електродами

CONTROLLED-POTENTIAL ELECTROGRAVIMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електрогравіметрія з контрольованим потенціалом

CONTROLLED-POTENTIAL ELECTROSEPARATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електровиділення з контрольованим потенціалом

COUNTING EFFICIENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефективність лічіння

COUPLED SUPERCRITICAL-FLUID EXTRACTION-GAS CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна екстракція-газова хроматографія

COUPLED SUPERCRITICAL-FLUID EXTRACTION-LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна екстракція-рідинна хроматографія

COUPLED SUPERCRITICAL-FLUID EXTRACTION-SUPERCRITICAL-FLUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна екстракція-надкритична флюїдна хроматографія

CURRENT EFFICIENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вихід за струмом; ккд струму

DELOCALIZED ELECTRONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl делокалізовані електрони

DENSITY-PROGRAMMED ELUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

елюювання з програмовною густиною

DETECTOR EFFICIENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефективність детектора

DIETHYL ETHER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

діетиловий ефір

DROPPING ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

краплинний електрод

FLAME ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полуменева атомно-емісійна спектроскопія

FLAME EMISSION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полуменева емісійна спектроскопія

FUNDAMENTAL PARAMETER EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння фундаментальних параметрів

GAS EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння стану газу

GIBBS ENERGY OF ACTIVATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енергія активації Гіббса

GIBBS FREE ENERGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вільна енергія Гіббса

GLASSY CARBON ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

скловуглецевий електрод

HEIGHT EQUIVALENT TO A THEORETICAL PLATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

висота, еквівалентна теоретичній тарілці

HYDROGEN ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

водневий електрод

IDEAL GAS EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння стану ідеального газу; рівняння Менделеєва-Клапейрона

INDUCTIVE EFFECT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

індукційний ефект

INDUCTIVELY COUPLED PLASMA ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою

INSTRUMENTAL ERROR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

інструментальна похибка вимірювання

INTERFERING ELEMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

заважальний елемент

ION-SELECTIVE ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іоноселективний електрод

ION-SELECTIVE FIELD EFFECT TRANSISTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іоноселективний польовий транзистор

ISOTOPE EXCHANGE ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналіз методом ізотопного обміну

KOLBE ELECTROLYTIC REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електрохімічна реакція Кольбе

LASER EXITED ATOMIC FLUORESCENCE SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лазерна атомно-флуоресцентна спектрометрія

LIQUID EXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідинна екстракція

LIQUID-LIQUID EXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідина-рідинна екстракція

LOCAL THERMODYNAMICAL EQUILIBRIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

локальна термодинамічна рівновага

MASS-BALANCE EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння матеріального балансу

MATRIX EFFECT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефект основи; матричний ефект

MERCURY FILM ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ртутний плівковий електрод

MERCURY SPHERICAL ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ртутний сферичний електрод

MERCURY-CATHODE ELECTROLYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електроліз із ртутним катодом

MICELLAR ELECTROKINETIC CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

міцелярна електрокінетична хроматографія

MOLECULAR EMISSION CAVITY ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молекулярно-емісійна спектрометрія в порожнині

MULTIPLE DROPPING ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

множинний крапаючий електрод

NERNST EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння Нернста

OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптична емісійна спектроскопія

OPTICALLY TRANSPARENT ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптично прозорий електрод

PARTICLE-INDUCED X-RAY EMISSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгеноспектральний аналіз з протонним збудженням

PERCENTAGE RELATIVE ERROR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна похибка в процентах

PHOTON EMISSION YIELD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

квантовий вихід випромінювання

PLATINUM ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

платиновий електрод

PLATINUM GROUP ELEMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

скор. PGE pl елементи платинової групи

POOL ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідкий металевий електрод з великою поверхнею

PRESSURE-PROGRAMMED ELUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

елюювання з програмовним тиском

PRESSURE{/}TEMPERATURE-PROGRAMMED ELUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

елюювання з програмовними тиском/температурою

PROGRAMMED ELUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

програмовне елюювання

PROTON-INDUCED X-RAY EMISSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгеноспектральний аналіз з протонним збудженням

QUANTIZATION ERROR{ (OF A MEASURING INSTRUMENT)}

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

похибка перервності ; похибка квантування

RADIOISOTOPE INDUCED X-RAY EMISSION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгеноемісійний аналіз, індукований радіоактивним ізотопом

RANDOM ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

випадкова похибка вимірювання

RARE ELEMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl рідкісні елементи

RARE-EARTH ELEMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl рідкісноземельні елементи

READING ERROR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

похибка відліку

REFERENCE ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електрод порівняння

RELATIVE ERROR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна похибка

RELATIVE ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна похибка вимірювання

RESONANCE ENERGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енергія резонансу

ROTATING ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обертовий електрод

ROTATING RING-DISK ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обертовий дисковий електрод

SCALE EXPANSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розширення шкали

SCANNING ELECTRON MICROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

растрова електронна мікроскопія

SCHRODINGER EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння Шредінгера

SENSING ELEMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

датчик[c steelblue], -ка

SOLID ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердий електрод

SOLID ELECTROLYTE CELL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердоелектролітна комірка

SOLID EXTRACTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердий екстрагент

SOLID-PHASE EXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердофазна екстракція

SOLVENT EXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідинна екстракція

SOXHLET EXTRACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

екстрактор Сокслета

SPECIFIC ELECTRICAL CONDUCTIVITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

питома електропровідність

SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

надкритична флюїдна екстракція

SYNERGIC EFFECT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сипергетичний ефект; синергізм[c steelblue], -му

SYSTEMATIC ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

систематична похибка вимірювання

THIN LAYER ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тонкошаровий електрод

THREE-PHASE EXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

трифазова екстракція

UNSTABLE EQUILIBRIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нестійка рівновага

VAN DEEMTER EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння Ван Деємтера

VAN'T HOFF’S EQUILIBRIUM BOX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ящик рівноваги Вант-Гоффа

BACTERIAL ENDOCARDITIS

Англо-русский медицинский словарь

бактериальный эндокардит Англо-русский медицинский словарь.2012.

BALANITIS CIRCULARIS EROSIVA

Англо-русский медицинский словарь

эрозивный круговидный баланит Англо-русский медицинский словарь.2012.

BASELINE EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. начальное обследование Англо-русский медицинский словарь.2012.

BATHING AND DELOUSING ESTABLISHMENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. санпропускник Англо-русский медицинский словарь.2012.

BE EVIDENT

Англо-русский медицинский словарь

проявляться (о нарушениях) Англо-русский медицинский словарь.2012.

BE NEAR ONE'S END

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл.фраз. быть при смерти Англо-русский медицинский словарь.2012.

BE NEARING ONE'S END

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл.фраз. быть при смерти Англо-русский медицинский словарь.2012.

BELLIED EXCISION KNIFE

Англо-русский медицинский словарь

брюшистый резекционный нож Англо-русский медицинский словарь.2012.

BEND OF ELBOW

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. локтевой сгиб Англо-русский медицинский словарь.2012.

BENEFICIAL EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

положительный эффект Англо-русский медицинский словарь.2012.

BENEFICIAL ENVIRONMENTAL IMPACT

Англо-русский медицинский словарь

положительное воздействие на окружающую среду Англо-русский медицинский словарь.2012.

BENIGN ESOPHAGEAL STRICTURE

Англо-русский медицинский словарь

доброкачественная стриктура пищевода Англо-русский медицинский словарь.2012.

BENIGN EXTRAOSSEOUS PLASMACYTOMA

Англо-русский медицинский словарь

экстраоссальная доброкачественная плазмоцитома Англо-русский медицинский словарь.2012.

BERLIN'S EDEMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. берлиновское помутнение сетчатки Англо-русский медицинский словарь.2012.

BETA EMITTER

Англо-русский медицинский словарь

бета-излучатель Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIATRIAL ENLARGEMENT

Англо-русский медицинский словарь

гипертрофия обоих предсердий Англо-русский медицинский словарь.2012.

BICYCLE ERGOMETER

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. велоэргометр * * * мед.; тех. велоэргометр Англо-русский медицинский словарь.2012.

BICYCLE ERGOMETRY

Англо-русский медицинский словарь

кард. велоэргометрия Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIFOCAL EYE GLASSES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. бифокальные очки Англо-русский медицинский словарь.2012.

BILATERAL EXOPHTHALMOS

Англо-русский медицинский словарь

двухсторонний экзофтальм Англо-русский медицинский словарь.2012.

BILATERAL EYELID PTOSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. двусторонний птоз век Англо-русский медицинский словарь.2012.

BILE ESOPHAGITIS

Англо-русский медицинский словарь

жёлчный эзофагит Англо-русский медицинский словарь.2012.

BILE EXCRETION

Англо-русский медицинский словарь

выведение с жёлчью, отделение жёлчи Англо-русский медицинский словарь.2012.

BILIARY ELIMINATION

Англо-русский медицинский словарь

элиминация( вещества) с жёлчью Англо-русский медицинский словарь.2012.

BILIARY ENGORGEMENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. холестаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

BILIARY ENTERIC FISTULA

Англо-русский медицинский словарь

жёлчно-тонкокишечный свищ Англо-русский медицинский словарь.2012.

BILIARY EXCRETION

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. желчевыделение * * * желчевыделение, билиарная экскреция, экскреция с жёлчью Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIMANUAL ABDOMINOVAGINAL EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

влагалищно-брюшностеночное двуручное исследование, влагалищное бимануальное [влагалищное двуручное] исследование, двуручное влагалищно-брюшностеночное исследован

BIMANUAL EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

бимануальное исследование, двуручное исследование Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIOCHEMICAL EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

биохимический анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIOLOGICAL ENGINEERING

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. биотехника Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIOLOGICAL EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

биологический анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIOMEDICAL ELECTRODE

Англо-русский медицинский словарь

биомедицинский электрод, медицинский электрод Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIOMEDICAL ENGINEERING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. биомедицинская техника Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIOMICROSCOPY OF EYE

Англо-русский медицинский словарь

биомикроскопия глаза Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIPOLAR ELECTROCOAGULATION

Англо-русский медицинский словарь

биполярная электрокоагуляция Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIPOLAR FEMORAL ENDOPROSTHESIS

Англо-русский медицинский словарь

двухполюсный эндопротез тазобедренного сустава, тотальный эндопротез тазобедренного сустава Англо-русский медицинский словарь.2012.

BISMUTH ESCHAR

Англо-русский медицинский словарь

висмутовая гангрена кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

BITTER ERUCTATION

Англо-русский медицинский словарь

горькая отрыжка Англо-русский медицинский словарь.2012.

BIVENTRICULAR ENLARGEMENT

Англо-русский медицинский словарь

гипертрофия обоих желудочков сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLADDER EAR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дивертикул мочевого пузыря Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLADDER ENDOMETRIOSIS

Англо-русский медицинский словарь

эндометриоз мочевого пузыря Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLEAR EYE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. язвенный блефарит * * * язвенный блефарит Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLISTERING EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

кожно-нарывное действие Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLOCKING ENZYMELINKED IMMUNOSORBENT ASSAY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. блокирующий твердофазный иммуноферментный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLOOD EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. обследование крови * * * анализ крови Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLOOD VESSELS ELEVATOR

Англо-русский медицинский словарь

подъёмник для кровеносных сосудов Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLOOD VOLUME EXPANSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. увеличение объема крови Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLOODY EXCREMENTS

Англо-русский медицинский словарь

кровянистые испражнения Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLOODY EXPECTORATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. кровохарканье Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLOODY EXPECTORATIONS

Англо-русский медицинский словарь

кровохарканье Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLOODY PLEURAL EFFUSION

Англо-русский медицинский словарь

геморрагический плевральный выпот Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLUE EARDRUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. гематотимпанон Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLUE EDEMA

Англо-русский медицинский словарь

истерический отёк кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

BONE MARROW EMBOLISM

Англо-русский медицинский словарь

костномозговая эмболия Англо-русский медицинский словарь.2012.

BONUS EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. бонус-эффект Англо-русский медицинский словарь.2012.

BOOSTER EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ревакцинаторный эффект Англо-русский медицинский словарь.2012.

BOSTON EXANTHEM DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. бостонская экзантема Англо-русский медицинский словарь.2012.

BOUT OF ENDOCARDITIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. обострение эндокардита Англо-русский медицинский словарь.2012.

BOVINE EYE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. бычий глаз * * * «бычий» глаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

BOWEL EMPTYING

Англо-русский медицинский словарь

опорожнение кишечника Англо-русский медицинский словарь.2012.

BOXER'S EAR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ухо боксера Англо-русский медицинский словарь.2012.

BRAIN EDEMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. отек мозга * * * отёк головного мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

BREAKING OF EMULSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расслоение эмульсии Англо-русский медицинский словарь.2012.

BREECH EXTRACTION

Англо-русский медицинский словарь

извлечение плода (из матки) при ягодичном предлежании Англо-русский медицинский словарь.2012.

BROKEN END

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. конец отломка Англо-русский медицинский словарь.2012.

BROMPTON ENDOBRONCHIAL TUBE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эндобронхиальная трубка Бромптона Англо-русский медицинский словарь.2012.

BRONCHIOLITIS EXUDATIVA

Англо-русский медицинский словарь

экссудативный бронхиолит Англо-русский медицинский словарь.2012.

BRUCELLAR ERUPTION

Англо-русский медицинский словарь

бруцеллиды (сыпь при бруцеллёзе) Англо-русский медицинский словарь.2012.

BUCKY EXPOSURE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. снимок с диафрагмой букки Англо-русский медицинский словарь.2012.

BULB OF EYE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. глазное яблоко Англо-русский медицинский словарь.2012.

BULGING EYES

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. экзофтальм Англо-русский медицинский словарь.2012.

BULLOUS EDEMA

Англо-русский медицинский словарь

буллёзный отёк Англо-русский медицинский словарь.2012.

BULLOUS EDEMA VESICAE

Англо-русский медицинский словарь

пузырчатый отёк Англо-русский медицинский словарь.2012.

BULLOUS ERUPTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. буллезная сыпь Англо-русский медицинский словарь.2012.

BULLOUS ERYSIPELAS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. булезная рожа Англо-русский медицинский словарь.2012.

BURN EMACIATION

Англо-русский медицинский словарь

ожоговое истощение Англо-русский медицинский словарь.2012.

BURSAL EQUIVALENT

Англо-русский медицинский словарь

эквивалент сумки Фабрициуса Англо-русский медицинский словарь.2012.

BUTYRYLCHOLIN ESTERASE

Англо-русский медицинский словарь

бутирилхолинэстераза Англо-русский медицинский словарь.2012.

CACHECTIC EDEMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кахектический отек * * * кахектический отёк (развивающийся при крайнем истощении организма), марантический отёк Англо-русский медицинский словарь.20

CADAVERIC EMPHYSEMA

Англо-русский медицинский словарь

трупная эмфизема Англо-русский медицинский словарь.2012.

CADAVERIC EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

аутопсия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CALCIUM ENTRY BLOCKER

Англо-русский медицинский словарь

блокатор кальциевых каналов Англо-русский медицинский словарь.2012.

CALCIUM EXCESS IN THE BLOOD PLASMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. повышенное содержание кальция в плазме крови Англо-русский медицинский словарь.2012.

CALCUIM ENTRY BLOCKER

Англо-русский медицинский словарь

блокатор входа кальция Англо-русский медицинский словарь.2012.

CANCER EMBOLUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. раковый эмбол Англо-русский медицинский словарь.2012.

CANCER EN CUIRASSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. инфильтрирующий рак грудной стенки (плевры) * * * панцирный рак Англо-русский медицинский словарь.2012.

CANCER EPIDEMIOLOGY

Англо-русский медицинский словарь

эпидемиология рака Англо-русский медицинский словарь.2012.

CANCER OF ESOPHAGUS

Англо-русский медицинский словарь

рак пищевода Англо-русский медицинский словарь.2012.

CAPACITOR ELECTRODE

Англо-русский медицинский словарь

ёмкостный электрод, конденсаторный электрод Англо-русский медицинский словарь.2012.

CAPILLARY ENZYME IMMUNOASSAY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. энзимокапиллярный иммуноанализ * * * иммуноферментный анализ в капиллярах Англо-русский медицинский словарь.2012.

CAPILLARY EXCHANGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. обмен в капиллярах Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARCINOMA EX ULCERE

Англо-русский медицинский словарь

рак из язвы Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARDIAC ARREST EMERGENCE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. угрожающая остановка сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARDIAC ARREST EMERGENCY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. внезапная остановка сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARDIAC EDEMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сердечный отек * * * сердечный отёк Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARDIAC EMBARRASSMENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расстройство сердечной деятельности Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARDIAC ENLARGEMENT

Англо-русский медицинский словарь

увеличение сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA

Англо-русский медицинский словарь

кардиогенный отёк лёгких Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARDIOPROTECTIVE EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

кардиозащитный эффект Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARDIORESPIRATORY EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

кардиореспираторный эффект Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARDIOVASCULAR EVALUATION

Англо-русский медицинский словарь

обследование сердечно-сосудистой системы Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARENGINE EMISSION RECIRCULATION

Англо-русский медицинский словарь

рециркуляция отработавших газов Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARIES OF ENAMEL

Англо-русский медицинский словарь

поверхностный кариес зуба, кариес эмали Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARMINE PULMONARY EDEMA

Англо-русский медицинский словарь

карминовый отёк лёгких (при смерти от травматической асфиксии) Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARRIER EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эффект носителя Англо-русский медицинский словарь.2012.

CARRY OUT PSYCHIATRIC EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл.фраз. проводить психиатрическую экспертизу Англо-русский медицинский словарь.2012.

CASE OF EMERGENCY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. заболевание, требующее неотложной помощи * * * требующее неотложной помощи заболевание Англо-русский медицинский словарь.2012.

CASEOUS ENDOMETRITIS

Англо-русский медицинский словарь

казеозный эндометрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

CAST IN THE EYE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. легкое косоглазие Англо-русский медицинский словарь.2012.

CAT'S EYE AMAUROSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. амавротический кошачий глаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

CATABIOTIC EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

катабиотическое действие Англо-русский медицинский словарь.2012.

CATARACT EXTRACTION

Англо-русский медицинский словарь

экстракция катаракты Англо-русский медицинский словарь.2012.

CATATONIC EXCITATION

Англо-русский медицинский словарь

кататоническое возбуждение Англо-русский медицинский словарь.2012.

CATECHOL ESTROGENS

Англо-русский медицинский словарь

мед.; биохим. катехолэстрогены Англо-русский медицинский словарь.2012.

CATION EXCHANGER

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. катионообменник Англо-русский медицинский словарь.2012.

CAUSTIC ESOPHAGEAL INJURY

Англо-русский медицинский словарь

каустический ожог пищевода Англо-русский медицинский словарь.2012.

CELL EATING

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. фагоцитоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

CELL ENLARGEMENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клеточный рост Англо-русский медицинский словарь.2012.

CELL ENVELOPE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клеточная оболочка Англо-русский медицинский словарь.2012.

CELLFREE EXTRACT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. бесклеточный экстракт Англо-русский медицинский словарь.2012.

CELLULAR ENGINEERING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клеточная инженерия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CENTRENCEPHALIC EPILEPSY

Англо-русский медицинский словарь

центрэнцефалический припадок Англо-русский медицинский словарь.2012.

CEREBRAL ARTERIAL EMBOLISM

Англо-русский медицинский словарь

эмболический инсульт Англо-русский медицинский словарь.2012.

CEREBRAL ECHINOCOCCOSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эхинококкоз мозга * * * эхинококкоз мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

CEREBRAL ELECTROANALGESIA

Англо-русский медицинский словарь

церебральная электроаналгезия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CEREBRAL EMBOLISM

Англо-русский медицинский словарь

церебральная эмболия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CEREBRAL VASCULAR EMBOLISM

Англо-русский медицинский словарь

эмболия сосудов мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

CERVICAL EROSION

Англо-русский медицинский словарь

эрозия шейки матки Англо-русский медицинский словарь.2012.

CERVICAL ESOPHAGUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. шейный отдел пищевода Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHALCOSIS OF EYE

Англо-русский медицинский словарь

халькоз глаза Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHARCOAL EXTRACTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. экстракция с помощью активированного угля Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHEILITIS EXFOLIATIVA

Англо-русский медицинский словарь

эксфолиативный хейлит Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHEST EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. исследование грудной клетки Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHICK EMBRYO VACCINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эмбриональная вакцина Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHIRAL ELUANT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. стереоселективный элюэнт Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHOLESTEROL ESTER

Англо-русский медицинский словарь

эфир холестерина Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHOLESTEROL PLEURAL EFFUSION

Англо-русский медицинский словарь

холестериновый плевральный выпот Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHOLINE ESTERASE

Англо-русский медицинский словарь

холинэстераза Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHOROID EPITHELIOMA

Англо-русский медицинский словарь

хориоидэпителиома Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHROMOPHOBE ENDOCRINE CELL

Англо-русский медицинский словарь

хромофобный эндокриноцит Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHROMOSOME COHESIVE END

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. липкий конец хромосомы Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHRONIC ECZEMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. хроническая экзема Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHRONIC ENTEROCOLITIS

Англо-русский медицинский словарь

хронический энтероколит Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHRONIC EPIDIDYMITIS

Англо-русский медицинский словарь

хронический эпидидимит Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHRONIC EXPOSURE

Англо-русский медицинский словарь

хроническое воздействие Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHRONIC INTERSTITIAL ENDOMETRITIS

Англо-русский медицинский словарь

хронический интерстициальный эндометрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHRONIC PERICARDIAL EFFUSION

Англо-русский медицинский словарь

хронический перикардиальный выпот Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHRONIC RADIATION EXPOSURE

Англо-русский медицинский словарь

хроническое облучение Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHRONOTROPIC EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

хронотропный эффект Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHYLOUS PLEURAL EFFUSION

Англо-русский медицинский словарь

хилёзный плевральный выпот Англо-русский медицинский словарь.2012.

CICATRICAL ENTROPION

Англо-русский медицинский словарь

рубцовый заворот века Англо-русский медицинский словарь.2012.

CICATRICIAL EPICANTHUS

Англо-русский медицинский словарь

рубцовый эпикантус Англо-русский медицинский словарь.2012.

CINERADIOGRAPHIC EQUIPMENT

Англо-русский медицинский словарь

рентгенокинематографическое оборудование Англо-русский медицинский словарь.2012.

CIRCULATORY EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гемодинамический эффект Англо-русский медицинский словарь.2012.

CIRCULATORY EMBARRASSMENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. нарушение кровообращения Англо-русский медицинский словарь.2012.

CIRCUMSCRIBED EDEMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гигантская крапивница Англо-русский медицинский словарь.2012.

CISTERN OF NUCLEAR ENVELOPE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. цистерна ядерной оболочки Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLEANSING ENEMA

Англо-русский медицинский словарь

очистительная клизма Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLIMATIC EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

воздействие на климат Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLINICAL ENTITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. нозологическая форма Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLINICAL ERUPTION

Англо-русский медицинский словарь

клиническое прорезывание зуба Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLINICAL EVIDENCE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клинические данные * * * клинические данные Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLINICAL URINE EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

клинический [общий] анализ мочи Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLONAL ELIMINATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. делеция клона Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLONAL ELIMINATOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вещество, вызывающее элиминацию клона Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLONAL EXPANSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клональная экспансия * * * клональная экспансия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLONING EFFICIENCY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эффективность клонирования Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLOSED END

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. слепой конец Англо-русский медицинский словарь.2012.

COAST ERYSIPELAS

Англо-русский медицинский словарь

онхоцеркоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

COATING EFFICIENCY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эффективность покрытия; процент иммобилизации Англо-русский медицинский словарь.2012.

COCARCINOGENIC EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. коканцерогенное действие Англо-русский медицинский словарь.2012.

CODIVILLA'S EXTENSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. скелетное вытяжение Англо-русский медицинский словарь.2012.

COEUR EN SABOT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сердце в виде деревянного башмака Англо-русский медицинский словарь.2012.

COLON BYPASS OF THE ESOPHAGUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эзофагопластика толстой кишки Англо-русский медицинский словарь.2012.

COLPITIS EMPHYSEMATOSA

Англо-русский медицинский словарь

эмфизематозный кольпит Англо-русский медицинский словарь.2012.

COLPOHYPERPLASIA EMPHYSEMATOSA

Англо-русский медицинский словарь

эмфизематозная кольпогиперплазия Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPARATIVE EFFICACY

Англо-русский медицинский словарь

сравнительная эффективность Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPETITIVE HOMOGENEOUS ENZYME IMMUNOASSAY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. конкурентный гомогенный иммуноферментный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPETITIVE SOLIDPHASE ENZYME IMMUNOASSAY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. конкурентный твердофазный иммуноферментный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPLEMENTMEDIATED BACTERIOLYTIC EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. комплемент-зависимый бактериолиз Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPULSORY EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

принудительное освидетельствование Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPUTER ENCHANCEMENT

Англо-русский медицинский словарь

усиление изображения при компьютерной обработке Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONCOMITANT EXPOSURE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сопутствующее воздействие Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONDUCTION OF EXCITEMENT

Англо-русский медицинский словарь

проведение возбуждения Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONGENITAL ERYTHROPOIETIC PORPHYRIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эритропоэтическая порфирия * * * устар. врождённая порфирия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONGENITAL ESOPHAGEAL OBSTRUCTION

Англо-русский медицинский словарь

врождённая непроходимость пищевода, атрезия пищевода Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONGENITAL ESOPHAGOTRACHEAL FISTULA

Англо-русский медицинский словарь

врождённый пищеводно-трахеальный свищ Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONGENITAL SHORT ESOPHAGUS

Англо-русский медицинский словарь

врождённый короткий пищевод Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONGESTIVE EXCITATION FOCUS

Англо-русский медицинский словарь

очаг застойного возбуждения Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONGESTIVE INDURATIVE EDEMA

Англо-русский медицинский словарь

застойный индуративный отёк Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONGUGATED ESTROGENS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сопряженный эстроген Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONJOINED EQUAL TWINS

Англо-русский медицинский словарь

соединённые симметричные близнецы Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONJUGATED ESTROGENS

Англо-русский медицинский словарь

конъюгированные эстрогены Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONTACTING ELECTRODES

Англо-русский медицинский словарь

контактные электроды Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONTINUOUS ERUPTION

Англо-русский медицинский словарь

непрерывное прорезывание зуба Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONTRARY EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. феномен хаты Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONTRAST ENCHANCEMENT

Англо-русский медицинский словарь

контрастное усиление Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONTRAST ENHANCEMENT

Англо-русский медицинский словарь

контрастирование Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONTROL EVACUATION HOSPITAL

Англо-русский медицинский словарь

истор. контрольно-эвакуационный госпиталь Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.320923143 сек)
T: 0.324623955 M: 1 D: 0