Найдено 200+ «C»

CALORIMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

калориметр[c steelblue], -ра

CANNIZZARO REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Канніцаро

CAP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ковпачок[c steelblue], -чка; ковпак[c steelblue], -а

CAPILLARITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярність[c steelblue], -ності

CAPILLARY ELECTROPHORESIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярний електрофорез

CAPILLARY RESTRICTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярний обмежувач

CAPTURE CROSS-SECTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

перетин захоплення

CAPTURE GAMMA-RADIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гама-випромінювання захоплення

CARBIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

карбід[c steelblue], -ду

CARBOHYDRATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вуглевод[c steelblue], -ду

CARBON FILAMENT ATOMIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомізатор з вугільною ниткою

CARBON PASTE ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вугільний пастовий електрод

CARBON STEEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вуглецева сталь

CARBON-14 DATING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

датування за вуглецем-14

CARBONATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

карбонат[c steelblue], -ту

CARBORUNDUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

карборунд[c steelblue], -ду; карбід кремнію

CARBOY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бутель для кислот

CARCINOGEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

канцероген[c steelblue], -ну

CARMINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n кармін2) a карміновий

CARMINIC ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кармінова кислота

CAROTENE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

каротин[c steelblue], -ну

CARRIER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

носій[c steelblue], -сія

CARRIER OF CATALYST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

носій каталізатора

CARS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

когерентна антистоксова раманівська спектроскопія

CASTNER-KELLNER PROCESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

процес Кастнера-Кельнера

CCC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

протиточна хроматографія

CCD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

пристрій із зарядовим зв'язком

CD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

круговий дихроїзм

CE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярний електрофорез

CFA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

безперервний протоковий аналіз

CFS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl CFSs хлорфторвуглець

CHARGE DENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

щільність заряду

CHECK ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

контрольний аналіз

CHEMICAL INTERMEDIATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хімічний полупродукт

CHEMICAL IONIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хімічна іонізація

CHEMICAL PROPERTIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl хімічні властивості

CHEMILUMINESCENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хемілюмінесценція

CHRONOPOTENTIOMETRY WITH LINEAR CURRENT SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хронопотенціометрія з лінійною розгорткою потенціалу

CI

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хімічна іонізація

CITP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярний ізотахофорез

CITRIC ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лимонна кислота

CL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хемілюмінесценція

CLARIFY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

пояснювати; просвітлювати

CLEAR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ясний; світлий; прозорий

CLEAVE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розколювати; розщеплювати

COARSE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

крупнозернистий

COD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хімічне споживання кисню

COEXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

співекстракція

COFACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кофактор[c steelblue], -ра

COHESION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зчеплення; когезія

COKE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кокс[c steelblue], -су

COLD VAPOR ATOMIC FLUORESCENCE SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-флуоресцентна спектрометрія в холодних парах

COLLIGATIVE PROPERTIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl колігативні властивості

COLOR REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кольорова реакція

COLORIMETRIC ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

колориметричний аналіз

COLUMN CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

колонкова хроматографія

COMBUSTION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналіз спалюванням

COMBUSTION BOAT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

човник для спалювання

COMMON SALT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поварена сіль; кухонна сіль

COMPENSATIVE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

компенсаційний

COMPETITIVE REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

конкурентна реакція

COMPLEX SALT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

комплексна сіль

CONDUCTOMETRY TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кондуктометричне титрування

CONFIDENCE INTERVAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

довірчий інтервал

CONFIDENCE LEVEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівень довірчої ймовірності

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення залежної змінної

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE INTERCEPT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення відрізка, який відсікають на вісі ординат

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE SLOPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення нахилу регресійної залежності

CONFORM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

узгоджуватися

CONTAINER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

контейнер[c steelblue], -ра

CONTROL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n контроль[c steelblue], -лю2) v контролювати

CONTROL CHART

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

контрольна карта

CONTROL SAMPLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відбір контрольної проби

CONTROLLED-CURRENT COULOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кулонометрія з контрольованим струмом

CONTROLLED-CURRENT POTENTIOMETRIC TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціометричне титрування з контрольованим струмом

CONTROLLED-CURRENT POTENTIOMETRIC TITRATION WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціометричне титрування з контрольованим струмом і двома індикаторними електродами

CONTROLLED-CURRENT POTENTIOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціометрія з контрольованим струмом

CONTROLLED-CURRENT POTENTIOMETRY WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціометрія з контрольованим струмом і двома індикаторними електродами

CONTROLLED-FLOW NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювач з контрольованим потоком

CONTROLLED-POTENTIAL COULOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кулонометрія з контрольованим потенціалом

CONTROLLED-POTENTIAL ELECTROGRAVIMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електрогравіметрія з контрольованим потенціалом

CONTROLLED-POTENTIAL ELECTROSEPARATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електровиділення з контрольованим потенціалом

CONVECTIVE CHRONOAMPEROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

конвективна хроноамперометрія

CONVECTIVE COULOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

конвективна кулонометрія

COORDINATE BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційний зв'язок

COORDINATE COVALENT BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційний ковалентний зв'язок

COORDINATE LINK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційний зв'язок

COORDINATION LINK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційний зв'язок

COORDINATION NUMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційне число

COPLANAR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

що знаходиться в одній площині

COPOLYMERIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сополімеризація; співполімеризація

COPRODUCT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

побічний продукт

CORK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коркова пробка

CORRECTED INTENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

виправлена інтенсивність

CORRECTION FACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коригувальний коефіцієнт

CORRECTION FOR BUOYANCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поправка на зважування у повітрі

COUNTER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лічильник[c steelblue], -ка

COUPLED SUPERCRITICAL-FLUID EXTRACTION-SUPERCRITICAL-FLUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна екстракція-надкритична флюїдна хроматографія

COVALENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ковалентність[c steelblue], -ності

COVALENT BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ковалентний зв'язок

COVALENT COMPOUND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ковалентна сполука

COVALENT SOLID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тверде тіло, атоми якого зв'язані ковалентними зв’язками

CP-MAS-NMR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектроскопія ЯМР з обертанням зразка під магічним кутом і використанням крос-поляризації

CP/MAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектроскопія ЯМР з обертанням зразка під магічним кутом і використанням крос-поляризації

CPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вугільний пастовий електрод

CRATER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кратер[c steelblue], -ра

CREOSOTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

креозот[c steelblue], -ту

CRITERION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

критерій[c steelblue], -рію

CRITICAL TEMPERATURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

критична температура

CROSS POLARIZATION-MAGIC ANGLE SPINNING NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектроскопія ЯМР з обертанням зразка під магічним кутом і використанням крос-поляризації

CROSS REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

перехресна реакція

CROSS SECTION FOR IONIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поперечний перетин іонізації

CROSSFLOW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

перехресна течія

CRYSTAL SYSTEMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl кристалічні системи

CRYSTAL VIOLET

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кристалічний фіолетовий

CRYSTALLINE STATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кристалічний стан

CURCUMA PAPER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

куркумовий папір

CURCUMIN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

куркумін[c steelblue], -ну

CURRENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

струм; електричний струм; течія

CURRENT DENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

щільність струму

CURRENT-SCANNING POLAROGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полярографія з розгорткою струму

CURRENT-STEP CHRONOPOTENTIOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хронопотенціометрія з ступінчатою зміною струму

CV

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

циклічна вольтамперометрія

CVAAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційна спектрометрія в холодних парах

CVAFS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-флуоресцентна спектрометрія в холодних парах

CZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярний зонний електрофорез

ACCUMULATOR CELL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

акумуляторний елемент

ACID IONIZATION CONSTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

константа кислотності

ACTIVATED CARBON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активоване вугілля

ACTIVATED CHARCOAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активоване вугілля

ACTIVATED COMPLEX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активований комплекс

ACTIVITY COEFFICIENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коефіцієнт активності

ACYL CHLORIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ацилхлорид; хлорангідрид кислоти

AIR CURRENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повітряна течія; повітряний потік

ALTERNATING-CURRENT CHRONOPOTENTIOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

змінно-струмова хронопотенціометрія

ALTERNATING-VOLTAGE CHRONOAMPEROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хроноамперометрія з змінною напругою

ANALOGUE-TO-DIGITAL CONVERTER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналого-цифровий перетворювач

ANODIC STRIPPING CONTROLLED-POTENTIAL COULOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анодна інверсійна кулонометрія з контрольованим потенціалом

ANTIFREEZING COMPOUND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

антифриз[c steelblue], -зу

ASH CONTENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зольність[c steelblue], -ності

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Асоціація офіціальних хіміків-аналітиків США

AUROUS COMPOUND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сполука одновалентного золота

BASE IONIZATION CONSTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

константа основності

BORN-HABER CYCLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

цикл Борна-Габера

DANIEL STANDARD CELL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нормальний елемент Даніеля

DECAY CONSTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

постійна розпаду

GEIGER-MUELLER COUNTER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лічильник Гейгера-Мюллера

GOOCH CRUCIBLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фільтрувальний тигель; тигель Гуча

PHARMACEUTICAL COMMITTEE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Фармацевтичний комітет

PLANCK CONSTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

константа Планка

C BILE

Англо-русский медицинский словарь

печёночная жёлчь, жёлчь C Англо-русский медицинский словарь.2012.

CA

Англо-русский медицинский словарь

сущ. Калифорния * * * хим. кальций Англо-русский медицинский словарь.2012.

CAFFEY SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

детский [инфантильный] кортикальный гиперостоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

CALMETTEGUÉRIN BACILLUS

Англо-русский медицинский словарь

бацилла Кальметта-Герена (авирулентный штамм микобактерий туберкулёза) Англо-русский медицинский словарь.2012.

CAMURATIENGELMANN SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

невр. синдром Камурати-Энгельманна Англо-русский медицинский словарь.2012.

CANADA BALSAM

Англо-русский медицинский словарь

гистол. канадский бальзам Англо-русский медицинский словарь.2012.

CANDIDA SEPSIS

Англо-русский медицинский словарь

кандидамикотический сепсис Англо-русский медицинский словарь.2012.

CAT

Англо-русский медицинский словарь

компьютерная томография, томоденситография Англо-русский медицинский словарь.2012.

CBILE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. желчь С Англо-русский медицинский словарь.2012.

CD

Англо-русский медицинский словарь

хим. кадмий Англо-русский медицинский словарь.2012.

CEELENGELLERSTEDT SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

лёгочный идиопатический гемосидероз Англо-русский медицинский словарь.2012.

CELSUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. Цельсий Англо-русский медицинский словарь.2012.

CGENE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. структурный ген иммуноглобулинов Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHAGAS DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

болезнь Шагаса Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHARCOT MINOR HYSTERIA

Англо-русский медицинский словарь

устар. малая истерия Шарко Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHARCOTLEYDEN CRYSTALS

Англо-русский медицинский словарь

кристаллы Шарко-Лейдена (в мокроте при бронхиальной астме) Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHARCOTMARIETOOTH ATROPHY

Англо-русский медицинский словарь

наследственная невральная амиотрофия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHARCOTMARIETOOTH DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

наследственная невральная амиотрофия, перонеальная мышечная атрофия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHEYNESTOKES RESPIRATION

Англо-русский медицинский словарь

дыхание Чейна-Стокса Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHINESE FLAP

Англо-русский медицинский словарь

свободный лучевой лоскут предплечья Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHIRAYROGER SYMPTOM

Англо-русский медицинский словарь

невр. симптом Ширея-Роже Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHLAMIDIA PSITTACI PNEUMONIA

Англо-русский медицинский словарь

орнитозная пневмония Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHLAMIDIA TRACHOMATIS PNEUMONIA

Англо-русский медицинский словарь

хламидийная пневмония Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHRISTMAS DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

гемофилия В Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHRISTSIEMENS SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

ангидротическая эктодермальная дисплазия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHUKHRIENKOLYULKO OPERATION

Англо-русский медицинский словарь

операция Чухриенко-Люлько (при плоском соске) Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHURGSTRAUSS SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

гранулематозный аллергический ангиит Англо-русский медицинский словарь.2012.

CHÉDIAKHIGASHI SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

синдром Чедиака-Хигаси Англо-русский медицинский словарь.2012.

CI

Англо-русский медицинский словарь

радиол. кюри Англо-русский медицинский словарь.2012.

CIN

Англо-русский медицинский словарь

интраэпителиальная цервикальная неоплазия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLT

Англо-русский медицинский словарь

низкоинтенсивная лазеротерапия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CO

Англо-русский медицинский словарь

хим. кобальт Англо-русский медицинский словарь.2012.

CO TUIMEYER SYMPTOM

Англо-русский медицинский словарь

гастр. симптом Котуи Англо-русский медицинский словарь.2012.

COAD

Англо-русский медицинский словарь

хроническая непроходимость дыхательных путей Англо-русский медицинский словарь.2012.

COFFEY HEPATIC SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

шов печени Коффи Англо-русский медицинский словарь.2012.

COLLETSICARD SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

невр. синдром Колле-Сикара Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPTON EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

комптоновский эффект Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPTON SCATTERING

Англо-русский медицинский словарь

комптоновское рассеяние Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONRADIHÜNERMANN SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

синдром Конради-Хюнерманна Англо-русский медицинский словарь.2012.

COSTEOTOMY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. с-образная остеотомия (ветви нижней челюсти) Англо-русский медицинский словарь.2012.

COUVELAIRE UTERUS

Англо-русский медицинский словарь

матка Кувелера Англо-русский медицинский словарь.2012.

COXSACKIE VIRUS

Англо-русский медицинский словарь

коксаки-вирус, вирус коксаки Англо-русский медицинский словарь.2012.

CR

Англо-русский медицинский словарь

хим. хром Англо-русский медицинский словарь.2012.

CREACTIVE PROTEIN

Англо-русский медицинский словарь

С-реактивный белок Англо-русский медицинский словарь.2012.

CREUTZFELDTJAKOB DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

болезнь Якоба-Крейтцфельдта Англо-русский медицинский словарь.2012.

CREUTZFELDTJAKOB SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

болезнь Якоба-Крейтцфельдта Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRIGLERNAJJAR SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

врождённая гипербилирубинемия, негемолитическая врождённая желтуха первого типа, синдром Криглера-Найяра Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRIMEAN HEMORRHAGIC FEVER

Англо-русский медицинский словарь

геморрагическая (конго-)крымская лихорадка Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRONKHITECANADA SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

синдром Кронкхайта-Канада Англо-русский медицинский словарь.2012.

CROSSMCKUSIKBREEN SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

синдром Кросса-Маккьюсика-Брина Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRT

Англо-русский медицинский словарь

электронно-лучевая трубка Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRUVEILHIERBAUMGARTEN SYMPTOM

Англо-русский медицинский словарь

хир. симптом Крювелье-Баумгартена Англо-русский медицинский словарь.2012.

CT

Англо-русский медицинский словарь

компьютерная томография, томоденситография Англо-русский медицинский словарь.2012.

CT SCAN

Англо-русский медицинский словарь

срез КТ Англо-русский медицинский словарь.2012.

CTSCAN

Англо-русский медицинский словарь

компьютерная томограмма Англо-русский медицинский словарь.2012.

CTSCANNER

Англо-русский медицинский словарь

рентгеновский компьютерный томограф Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYPRUS FEVER

Англо-русский медицинский словарь

болезнь Брюса Англо-русский медицинский словарь.2012.

(TO) COUNT CELLS

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл.фраз. подсчитывать клетки Англо-русский медицинский словарь.2012.

(TO) MAKE A COMPLETE CURE

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл.фраз. добиваться полного выздоровления Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABACTERIAL CYSTITIS

Англо-русский медицинский словарь

абактериальный цистит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABDOMINAL CANAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. паховый канал Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABDOMINAL CESAREAN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. брюшностеночное кесарево сечение Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABDOMINAL CESAREAN SECTION

Англо-русский медицинский словарь

абдоминальное кесарево сечение, брюшно-стеночное кесарево сечение, операция абдоминального кесарева сечения Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABDOMINAL CIRCUMFERENCE

Англо-русский медицинский словарь

окружность живота Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABDOMINAL CLEANSING PREPARATION

Англо-русский медицинский словарь

обработка брюшной стенки Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABDOMINAL CRAMPS

Англо-русский медицинский словарь

спастические боли в животе Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABERRANT COMPLEX

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аберрантный элемент Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABERRANT INITIAL CELLS

Англо-русский медицинский словарь

аберрантные исходные клетки Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABERRANT VENTRICULAR CONDUCTION

Англо-русский медицинский словарь

аберрантная желудочковая проводимость Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABILITY TO CONCEIVE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. способность к зачатию Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABLATIO CHOROIDEUS

Англо-русский медицинский словарь

отслойка сосудистой оболочки Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABLATIO CORPORIS CILIARIS

Англо-русский медицинский словарь

отслойка ресничного тела Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABLATIO CORPORIS VITREI

Англо-русский медицинский словарь

отслойка стекловидного тела Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABLATION CATHETER

Англо-русский медицинский словарь

катетер для деструкции (проводящих путей сердца) Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABNORMAL CHANGES

Англо-русский медицинский словарь

патологические изменения Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABNORMAL CLEAVAGE OF CARDIAC VALVE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. врожденное патологическое расщепление створок клапанов сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABNORMAL COLOR VISION

Англо-русский медицинский словарь

цветовое патологическое зрение Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABRASION COLLAR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. поясок осаднения Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSCESS CAVITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. полость абсцесса * * * полость абсцесса Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSENCE OF THE CRYSTALLINE LENS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. отсутствие хрусталика Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSOLUTE CELL INCREASE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. абсолютное увеличение числа лейкоцитов Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORBED CARBON

Англо-русский медицинский словарь

активированный уголь Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORBENT CARBON

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. активированный уголь Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORBENT COTTON

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гигроскопическая вата * * * гигроскопическая вата Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORBENT COTTON WOOL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гигроскопическая вата Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORBING CAPACITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. поглотительная способность Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORBING CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. всасывающая клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORPTION COEFFICIENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. коэффициент поглощения Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORPTION COLLAPSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. коллапс легкого Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORPTION RATE CONSTANT

Англо-русский медицинский словарь

константа скорости всасывания (вещества) Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACALCULOUS CHOLECYSTITIS

Англо-русский медицинский словарь

бескаменный холецистит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACANTHOMA ADENOIDES CYSTICUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. трихоэпителиома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCELERATED CONDUCTION

Англо-русский медицинский словарь

ускоренная проводимость Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCEPTOR COPY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. акцепторная копия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCESSORY CARTILAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. добавочный хрящ Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCESSORY CAVITY

Англо-русский медицинский словарь

добавочная полость Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCESSORY CELL

Англо-русский медицинский словарь

вспомогательная клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCESSORY CELLS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. а-клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCESSORY CEPHALIC VEIN

Англо-русский медицинский словарь

головная добавочная вена Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCESSORY CHROMOSOME

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. добавочная хромосома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCESSORY CONDUCTION PATHWAYS

Англо-русский медицинский словарь

дополнительные проводящие пути Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCESSORY CRAMP

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. кривошея * * * кривошея Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCESSORY NASAL CARTILAGES

Англо-русский медицинский словарь

добавочные носовые хрящи Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCESSORY QUADRATE CARTILAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. малый хрящ крыла Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCIDENTAL CONTACT

Англо-русский медицинский словарь

случайный контакт Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACCOMMODATION CRAMP

Англо-русский медицинский словарь

спазм аккомодации (глаза) Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACENTRIC CHROMOSOME

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ацентрическая хромосома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACETATE CLEARANCE RATE

Англо-русский медицинский словарь

скорость выведения ацетата из организма Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACETONEMIC COMA

Англо-русский медицинский словарь

ацетонемическая кома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACID CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. париетальный гландулоцит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADDIS SEDIMENT COUNT

Англо-русский медицинский словарь

анализ мочи по Аддису-Каковскому Англо-русский медицинский словарь.2012.

ARMANNIEBSTEIN CELLS

Англо-русский медицинский словарь

клетки Арманни-Эбштейна Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASKANAZY CELL

Англо-русский медицинский словарь

клетка Асканази Англо-русский медицинский словарь.2012.

B CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. B-клетка; бета-клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

BAKER'S CRYSTALLINE ANTIGEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кристаллический антиген Бейкера Англо-русский медицинский словарь.2012.

BAKER'S CYST

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. киста Бейкера Англо-русский медицинский словарь.2012.

BCELL CROSSMATCH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. типирование донора и реципиента по Dr-антигенам Англо-русский медицинский словарь.2012.

BCELL CROSSMATCHING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. типирование донора и реципиента по Dr-антигенам Англо-русский медицинский словарь.2012.

BLINEAGE CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. B-клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

BMEMORY CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. B-клетка памяти Англо-русский медицинский словарь.2012.

BROWICHKUPFFER CELL

Англо-русский медицинский словарь

клетка Бровича-Купфера Англо-русский медицинский словарь.2012.

BROWNPEARCE CARCINOMA

Англо-русский медицинский словарь

карцинома Брауна-Пирс Англо-русский медицинский словарь.2012.

BURKER'S CELL COUNTER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гемоцитометр бюркера Англо-русский медицинский словарь.2012.

BWARM CROSSMATCHING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. перекрестная проба с тепловыми изоагглютининами Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOPPLER CARDIOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

Доплер-кардиография Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOPPLER CARDIOMETRY

Англо-русский медицинский словарь

Доплер-кардиография, доплеровская эхокардиография Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOUGLAS CULDESAC

Англо-русский медицинский словарь

дугласово пространство Англо-русский медицинский словарь.2012.

ELLISVAN CREVELD SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

хондроэктодермальная дисплазия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUCHSROSENTHAL COUNT CHAMBER

Англо-русский медицинский словарь

счётная камера с сеткой Фукса-Розенталя Англо-русский медицинский словарь.2012.

GCELL CARCINOID

Англо-русский медицинский словарь

гастринома Англо-русский медицинский словарь.2012.

GELLCOOMBS CLASSIFICATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. классификация Гелла-Кумбса Англо-русский медицинский словарь.2012.

HIS'S CANAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. щитовидно-язычный проток Англо-русский медицинский словарь.2012.

HISTOPLASMA CAPSULATUM

Англо-русский медицинский словарь

офт.; микр. гистоплазмы Англо-русский медицинский словарь.2012.

HLA NOMENCLATURE COMMITTEE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. комитет по номенклатуре антигенов главного комплекса гистосовместимости у человека Англо-русский медицинский словарь.2012.

HLAMATCHED CELLS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сингенная по HLA-антигенам клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

HOLMGRENGOLGI CANALS

Англо-русский медицинский словарь

аппарат Гольджи, комплекс Гольджи Англо-русский медицинский словарь.2012.

HÜRTHLE CELL ADENOMA

Англо-русский медицинский словарь

аденома из клеток Гюртле Англо-русский медицинский словарь.2012.

HÜRTLE CELL ADENOMA

Англо-русский медицинский словарь

опухоль из клеток Гюртле Англо-русский медицинский словарь.2012.

IABEARING CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клетка с IА-фенотипом Англо-русский медицинский словарь.2012.

K CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. K-клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

L CHAIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. легкая цепь Англо-русский медицинский словарь.2012.

LAANTIGEN COMPLEX

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. комплекс антигена с La-белком Англо-русский медицинский словарь.2012.

LEIDIG CELL ADENOMA

Англо-русский медицинский словарь

диффузная андробластома яичника, лейдигома, опухоль из клеток Лейдига Англо-русский медицинский словарь.2012.

LEYDIG CELL ADENOMA

Англо-русский медицинский словарь

аденома из лейдиговских клеток Англо-русский медицинский словарь.2012.

LIPSCHTZ CELL

Англо-русский медицинский словарь

центроцит Англо-русский медицинский словарь.2012.

MALECOT'S CATHETER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. катетер Малеко Англо-русский медицинский словарь.2012.

MICHEL'S CLAMP

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. скобка Мишеля Англо-русский медицинский словарь.2012.

NEGRI CORPUSCLES

Англо-русский медицинский словарь

тельца Бабеша-Негри Англо-русский медицинский словарь.2012.

PET CAMERA

Англо-русский медицинский словарь

позитронный эмиссионный томограф Англо-русский медицинский словарь.2012.

PHILADELPHIA CHROMOSOME

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. филадельфийская хромосома Англо-русский медицинский словарь.2012.

POMERANTSEVFOLEY CATHETER

Англо-русский медицинский словарь

катетер Померанцева-Фолея Англо-русский медицинский словарь.2012.

QRS COMPLEX

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. комплекс QRS Англо-русский медицинский словарь.2012.

RABENHORST CRANIOACROFACIAL SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

синдром Рабенхорста Англо-русский медицинский словарь.2012.

REEDSTERNBERG CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клетка Рида-Стернберга Англо-русский медицинский словарь.2012.

SELLERS CLOSED VALVULOTOMY

Англо-русский медицинский словарь

закрытая лёгочная вальвулотомия через разрез левой лёгочной артерии Англо-русский медицинский словарь.2012.

SEZARY CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клетка Сезари Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPEARMAN'S CORRELATION COEFFICIENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. коэффициент корреляции спирмана Англо-русский медицинский словарь.2012.

STERNBERG CELL

Англо-русский медицинский словарь

клетка Березовского-Штернберга, клетка Штернберга Англо-русский медицинский словарь.2012.

STERNBERG CELLS

Англо-русский медицинский словарь

клетки Рид-Штернберга Англо-русский медицинский словарь.2012.

SWANGANZ CATHETER

Англо-русский медицинский словарь

катетер Свана-Ганза Англо-русский медицинский словарь.2012.

T ANTISUPPRESSOR CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. T-клетка-контрасупрессор Англо-русский медицинский словарь.2012.

T CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. T-лимфоцит Англо-русский медицинский словарь.2012.

T CELL SURFACE DETERMINANT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. поверхностная детерминанта T-клеток Англо-русский медицинский словарь.2012.

T CELLDERIVED

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. T-клеточный Англо-русский медицинский словарь.2012.

T CELLDERIVED LYMPHOKINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. T-клеточный лимфокин Англо-русский медицинский словарь.2012.

T CELLMEDIATED

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. опосредованный T-клетками Англо-русский медицинский словарь.2012.

T CELLMEDIATED LYSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. опосредованный T-клетками лизис Англо-русский медицинский словарь.2012.

T SUPPRESSORCYTOTOXIC CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. цитотоксическая T-клетка-супрессор Англо-русский медицинский словарь.2012.

TBCELL CONTACT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. контакт между T- и B-лимфоцитами Англо-русский медицинский словарь.2012.

TCELL CROSSMATCH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. лимфоцитотоксический тест Англо-русский медицинский словарь.2012.

TCELL CROSSMATCHING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. лимфоцитотоксический тест Англо-русский медицинский словарь.2012.

TCELL RECOVERY COLUMN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. колонка для выделения T-клеток Англо-русский медицинский словарь.2012.

THOMAZEISS COUNT CHAMBER

Англо-русский медицинский словарь

счётная камера Тома-Цейсса Англо-русский медицинский словарь.2012.

TLINEAGE CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клетка T-линии дифференцировки Англо-русский медицинский словарь.2012.

TPROGENITOR CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. T-клетка-предшественник Англо-русский медицинский словарь.2012.

TPROLIFERATIVE CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. T-клетка-амплификатор Англо-русский медицинский словарь.2012.

TREACHER COLLINS SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

нижнечелюстно-лицевой дизостоз (неполная форма) Англо-русский медицинский словарь.2012.

TRICHOMONAS COLPITIS

Англо-русский медицинский словарь

трихомонадный кольпит Англо-русский медицинский словарь.2012.

TTUBE CHOLANGIOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

холангиография Т-образным катетером Англо-русский медицинский словарь.2012.

TZANCK CELLS

Англо-русский медицинский словарь

клетки Тцанка Англо-русский медицинский словарь.2012.

VATERPACINI CORPUSCLE

Англо-русский медицинский словарь

тельце Фатера-Пачини Англо-русский медицинский словарь.2012.

WALKER CARCINOMA

Англо-русский медицинский словарь

карциносаркома Уокера Англо-русский медицинский словарь.2012.

WARTHINFINKELDEY CELLS

Англо-русский медицинский словарь

клетки Уортина-Финкельдея Англо-русский медицинский словарь.2012.

WILSONBLAIR CULTURE

Англо-русский медицинский словарь

висмут-сульфитный агар-агар, висмут-сульфитный агар Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CHEMICALS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. реактив для обработки рентгеновских пленок Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CINECAMERA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рентгеновский аппарат с видеозаписью (кинокамерой) Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY COMPUTED TOMOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

рентгеновская компьютерная томография Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CONTRAST ANGIOCARDIOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

рентгеноконтрастная ангиокардиография Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CONTRAST DYE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рентгеноконтрастное вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CONTRAST MATERIAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рентгеноконтрастное вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CONTRAST MEDIUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рентгеноконтрастное вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CONTRAST SUBSTANCE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рентгеноконтрастное вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CONTRAST VENTRICULOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

контрастная вентрикулография Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CONTROL

Англо-русский медицинский словарь

рентгенологический контроль Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CRYSTAL ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

рентгеноструктурный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CRYSTALLOGRAPHIC ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

кристаллографический анализ с помощью рентгеновских лучей Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY OF CHEST

Англо-русский медицинский словарь

рентгенограмма грудной клетки Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY TREATMENT CONE

Англо-русский медицинский словарь

тубус аппарата лучевой терапии Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAYS CASTRATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. лучевая кастрация Англо-русский медицинский словарь.2012.

ZUCKERKANDL'S CONVOLUTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. извилина Цуккеркандля Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.244869387 сек)
T: 0.248505266 M: 1 D: 0